Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La contribución de la asignatura al plan de formación del alumnado de educación primaria es la aportación de la formación básica respecto de la práctica educativa relativa a la educación musical ya que contempla objetivos formativos relacionados con la Expresión Musical.

En ella, se tratan las perspectivas y enfoques actuales de esta materia en busca de implementar diseños y desarrollos de programas de innovación con el consiguiente seguimiento y evaluación aplicados a la práctica docente, por lo que desarrolla de manera directa las competencias del título teniendo en cuenta que, al menos en teoría, los contenidos de la Educación Musical han de ser impartidos por maestros con especialización en esta disciplina.

La asignatura demanda una prioridad del enfoque profesional –procedimientos primero, fundamentación teórica necesaria después- sobre el enfoque académico de los contenidos, teniendo en cuenta las limitaciones expresadas en el punto anterior, ya que, para asumir de forma plena todo el bagaje musical se precisa una preparación amplia y fundamentada académicamente.Por todo ello la priorización del enfoque profesional dado a la materia está en relación directa a la selección de contenidos referidos a las competencias generales y específicas del maestro de educación primaria.

La materia, se encuentra ubicada en el módulo en el segundo año, segundo semestre del grado y tiene un carácter de formación básica y transversal con el resto de materias del grado, pues se incluyen contenidos fundamentales musicales abordados desde la perspectiva de complementar a otras asignaturas del grado –psicología, pedagogía, educación física, plástica y visual…-, ya sea dentro de la formación en el mismo Grado o en futuros estudios de posgrado.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Introduir els alumnes en el llenguatge musical comprensiu.
 • Desenvolupar de manera conscient, la capacitat rítmica, melòdica, tímbrica i harmònica.
 • Assimilar els conceptes de teoria de la música des d'àmbit reflexiu.
 • Conèixer i practicar els elements fonamentals de música a fi d'interioritzar tots els seus elements.
 • Potenciar la lectura, la memorització i la interpretació comprensiva.
 • Desenvolupar la capacitat auditiva.
 • Aproximar l'alumne als diferents enfocaments metodològics relacionats amb l'aprenentatge del llenguatge musical.
 • Estimular la capacitat creativa.
 • Cercar i utilitzar bibliografia i materials de suport referents al llenguatge musical en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana i, si escau, en una llengua estrangera, amb preferència de l'anglès.
 • Desenvolupar i avaluar els continguts de llenguatge musical del currículum de primària mitjançant els recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l'alumnat.
 • Conèixer els elements que integren el llenguatge musical.
 • Conèixer i comprendre els continguts, conceptes i procediments musicals inclosos en el currículum de primària referits al lleguatge musical.
 • Demostrar competències per a treballar la creativitat i la flexibilitat musical i interpretar amb musicalitat peces musicals de diferents estils i èpoques.
 • Promoure la comprensió de la música i la seua aplicació a l'educació primària.
 • Realitzar programacions i desenvolupament de les seues unitats didàctiques tenint en compte el llenguatge musical per a l'educació primària.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Poner a disposición del alumnado unos conocimientos, actitudes y habilidades para incorporar la educación musical a su futura actividad profesional como docente.

 

 

General

Code: 17529
Lecturer responsible:
ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: MÚSICA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught