Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La incorporación de las Aulas Digitales en el contexto escolar es una realidad cada vez más cotidiana.

En el marco de los estudios de Grado Maestro en Educación Infantil/Primaria las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) las entendemos:

 • como materia a aprender en la formación incial del maestro (alfabetización digital) para aplicarla en estos estudios;
 • como materia para aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida;
 • y como elemento a tener en cuenta cuando sea maestro en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por eso es por lo que esta asignatura consolida y amplía los conocimientos instrumentales, fomenta la reflexión alrededor de la integración educativa de las TIC y motiva el alumnado para la constante formación personal.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de la matèria.
 • Elaborar esquemes conceptuals estructurats de la matèria i integrar els conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Analitzar i incorporar de manra crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
 • Transmetre de manera oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Mostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar de forma activa en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

- Integrar las TIC en el aula.

- Conocer aplicaciones web para su uso en el aula.

 

 

General

Code: 17526
Lecturer responsible:
ROIG VILA, ROSABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,45
  Practical credits: 1,35
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Area: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Theoretical credits: 0,15
  Practical credits: 0,45

Study programmes where this course is taught