Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La enseñanza de cualquier conocimiento supone un esfuerzo contínuo por actualizar tanto los métodos didácticos. como los contenidos procedentes de la ciencia de referencia. Este proceso de actualización resulta más complejo por la necesidad de introducir los cambios regulados por la normativa en diferentes escalas: Autonómica, Estatal o Europea.

La enseñanza de la geografía es esencial para el desarrollo humano pues le permite mejorar su relación dialéctica con el entorno natural y social en el que se desenvuelve.

La Geografía facilita los conocimientos necesarios para resolver numerosos problemas que se le plantea a cualquier ciudadano en su vida cotidiana como localizar un punto, orientarse en una determinada ciudad, calcular recorridos, equiparse pertinente para el tiempo atmosférico previsto, desarrollar actividades deportivas o económicas según estas previsiones, comprender las redes sociales, económicas, etc. que conforman nuestra sociedades, entre otros.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Definir la didàctica de la geografia.
 • Conèixer les diferents tendències epistemològiques de la ciència geogràfica.
 • Identificar en les propostes didàctiques la influència dels diferents corrents científics de la geografia.
 • Incorporar fonts documentals específiques de la geografia.
 • Descriure el mètode del geògraf.
 • Conèixer l'evolució del concepte d'espai.
 • Definir el concepte d'espai.
 • Conèixer les diferents categories i nocions del concepte d'espai.
 • Conèixer la teoria tradicional sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge del concepte d'espai.
 • Conèixer les noves teories sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge en el concepte d'espai.
 • Analitzar diferents tècniques, activitats, materials recursos relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte d'espai.
 • Conèixer l'evolució del concepte de paisatge.
 • Definir el concepte de paisatge.
 • Conèixer els elements i relacions que integren el paisatge.
 • Analitzar diferents tècniques, activitats, materials recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge del paisatge.
 • Reconèixer en un text les diferents tendències en geografia.
 • Reconèixer en una activitat les diferents tendències en geografia.
 • Seleccionar continguts didàctics segons les tendències en geografia.
 • Organitzar continguts didàctics segons les diferents tendències en geografia.
 • Dissenyar activitats didàctiques segons els mètodes del geògraf.
 • Relacionar la transposició didàctica amb les característiques de la ciència de referència.
 • Dissenyar individualment i en equip activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge del concepte d'espai.
 • Aplicar instruments i tècniques específiques de la geografia en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte d'espai.
 • Utilitzar els recursos bibliogràfics, d'hemeroteca o d'Internet en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte d'espai.
 • Dissenyar individualment i en equip activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte de paisatge.
 • Aplicar instruments i tècniques específiques de la geografia en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte de paisatge.
 • Utilitzar els recursos bibliogràfics, d'hemeroteca o d'Internet en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge del concepte de paisatge.
 • Comparar l'experiència pròpia i la producció realitzada amb els resultats d'altres docents en diferents fòrums com a centres de formació del professorat, congressos, jornades, etc.
 • Participar en centres de formació del professorat, congressos, jornades, etc.
 • Valorar les aportacions de les diferents tendències en geografia.
 • Valorar les aportacions de la geografia a l'educació primària.
 • Criticar les relacions que s'estableixen entre la ciència de referència i la seua didàctica.
 • Compartir activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb la geografia.
 • Debatre propostes didàctiques tant pròpies com alienes.
 • Assumir propostes didàctiques elaborades per altres companys.
 • Valorar el patrimoni natural i cultural com a signe d'identitat, mitjà de desenvolupament o evidència documental.
 • Respectar el patrimoni natural i cultural.
 • Acceptar la diversitat cultural com a riquesa de la humanitat.
 • Defensar els drets humans per sobre de diferències de raça, religió, gènere, idioma, etc.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Definir la didáctica de la Geografía.
Conocer las diferentes tendencias epistemológicas de la Geográfia.
Identificar en las propuestas didácticas la influencia de las distintas corrientes científicas.
Seleccionar y organizar contenidos didácticos según las tendencias en Geografía.
Incorporar fuentes documentales específicas de la Geografía.
Conocer la teoría tradicional sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Conocer las nuevas teorías sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Analizar diferentes técnicas, actividades, materiales recursos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aplicar instrumentos y técnicas específicas de la geografía en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
Diseñar individualmente y en equipo actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
Utilizar los recursos bibliográficos, de hemeroteca o de Internet en la elaboración de actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
Describir el método del geógrafo.
Definir el concepto de espacio.
Conocer las diferentes categorías y nociones del concepto de espacio.
Definir el concepto de paisaje.
Conocer los elementos y relaciones que integran el paisaje.
Reconocer en un texto o actividad las distintas tendencias en Geografía.
Diseñar actividades didácticas según los métodos del geógrafo.
Relacionar la transposición didáctica con las características de la ciencia de referencia.
Comparar la experiencia propia y la producción realizada con los resultados de otros docentes en distintos foros como centros de formación del profesorado, congresos, jornadas, etc.
Valorar las aportaciones de las diferentes tendencias en Geografía.
Valorar las aportaciones de la Geografía a la educación primaria.
Criticar las relaciones que se establecen entre la ciencia de referencia y la didáctica de las mismas.
Compartir actividades, materiales y recursos didácticos relacionados con la Geografía.
Debatir propuestas didácticas tanto propias, como ajenas.
Asumir propuestas didácticas elaboradas por otros compañeros.
Valorar el patrimonio natural y cultural como signo de identidad, medio de desarrollo o evidencia documental.
Respetar el patrimonio natural y cultural.
Aceptar la diversidad cultural como riqueza de la Humanidad.
Defender los derechos humanos por encima de diferencias de raza, religión, género, idioma, etc.

 

 

General

Code: 17523
Lecturer responsible:
SEBASTIA ALCARAZ, RAFAEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught