Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La planificación didáctica de la asignatura se ha hecho teniendo en cuenta: 1) Las características de los alumnos; 2) El tiempo total disponible para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales en el plan de estudios y 3) las prescripciones y orientaciones legislativas sobre el área. Estas restricciones se resumen en:

 • Casi el 75 % de los alumnos no ha recibido enseñanza sobre física, química, biología o geología desde 3º de ESO.
 • La mayoría de ellos tienen actitudes iniciales negativas hacia la enseñanza/ aprendizaje de las ciencias (especialmente hacia la física y la química), excepto hacia la biología.
 • De un total de 240 créditos del plan de estudios, todos los alumnos recibirán solo 12 créditos sobre enseñanza/aprendizaje de las ciencias. 
 • Tanto desde las prescripciones como desde las orientaciones legales se promueve una forma de enseñar ciencia coherente con las prácticas científicas (dentro de lo factible en el nivel de la educación primaria) y se prescribe el fomento de competencias claves que también pueden identificarse como consustanciales a las prácticas científicas.

Esta situación ha hecho aconsejable elaborar un programa común, con continuidad, para las dos asignaturas sobre enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, anteponiendo:

 • Profundidad frente a amplitud
 • Calidad y selección de los contenidos a un tratamiento superficial de todos los contenidos científicos que podrían afectar a la etapa primaria
 • Coherencia metodológica entre lo que se dice y cómo se desarrollan las clases

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer els factors que influeixen en la manera com un mestre ensenya ciències i la necessitat de comprometre's en la millora i actualització en aquests factors al llarg del desenvolupament professional.
 • Els coneixements dels principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i geologia).
 • Identificar aspectes essencials de la metodologia científica i utilitzar-los per a analitzar i valorar textos de divulgació científica, llibres de text, mitjans de comunicació i creences pseudocientífiques; comunicar el resultat de treballs pràctics i petites investigacions.
 • Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, a més de les conductes ciutadanes pertinents per a procurar un futur sostenible.
 • Comprendre els continguts científics del currículum de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, aprofundir en alguns i arribar en els altres a un nivell suficient per a poder donar sentit a l'ensenyament de les ciències experimentals en l'educació primària.
 • Utilitzar criteris, fonamentats en la investigació didàctica, per a valorar seqüències d'activitats i unitats didàctiques per a l'ensenyament de les ciències en l'educació primària.
 • Desenvolupar i avaluar continguts de currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l'adquisició de competències bàsiques en l'alumnat.
 • Conèixer les orientacions, continguts i criteris d'avaluació establits en la legislació vigent per a l'àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, i disposar de criteris justificats per a seleccionar, seqüenciar i organitzar els continguts al llarg de l'etapa primària.
 • Utilitzar l'avaluació en la funció pedagògica, i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, assumint la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

 • Conocer los factores que influyen en cómo un maestro enseña ciencias y la necesidad de comprometerse en la mejora y actualización en dichos factores a lo largo del desarrollo profesional
 • Adquirir un modelo de enseñanza de las ciencias por indagación y utilizarlo para analizar y elaborar secuencias de enseñanza de las ciencias en primaria (*)
 • Identificar aspectos esenciales de la metodología científica y utilizarlos para analizar y valorar textos de divulgación científica, libros de texto, medios de comunicación y creencias pseudocientíficas; comunicar el resultado de trabajos prácticos y pequeñas investigaciones.
 • Comprender los contenidos científicos del currículo del área profundizando en algunos de ellos y alcanzando, en otros (*), un nivel suficiente para poder dar sentido a la enseñanza de las ciencias experimentales en la Educación Primaria. En particular, se debe promover la convicción de que el buen aprendizaje -fruto de la buena enseñanza- motiva y cambia actitudes iniciales negativas

(*) Se inicia en esta asignatura, pero se espera su adquisición en la asignatura de 3er curso

 

 

General

Code: 17522
Lecturer responsible:
MARTINEZ TORREGROSA, JOAQUIN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught