Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

El titulo de Grado en Maestro de Educación Primaria tiene como finalidad la formación de profesionales en el desarrollo de la actividad docente en la etapa de Educación Primaria de 6-12 años. Los contenidos de esta asignatura suponen adquirir estrategias y competencias profesionales docentes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria, así como, potenciar el desarrollo de todas las capacidades de los niños y las niñas durante la etapa de Educación Primaria.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de la matèria.
 • Elaborar esquemes conceptuals estructurats de la matèria i integrar els conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de manera oral i escrita els coneixements i aplicacions aconseguits.
 • Mostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar de forma activa en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

 • Conocer y comprender la Didáctica como disciplina pedagógica que vehicula el diseño de los procesos educativos en la Educación Primaria.
 • Analizar críticamente el concepto de currículo desde distintas perspectivas.
 • Identificar y contrastar los elementos que lo integran.
 • Distinguir y analizar los niveles de concreción curricular que intervienen en la práctica educativa.
 • Valorar y adquirir estrategias de colaboración con las que elaborar el Proyecto Curricular de Centro y la Programación Didáctica.
 • Identificar y analizar la estructura de la Unidad Didáctica como instrumento de planificación en la práctica de la Educación Primaria, coherente con el Proyecto Curricular y Educativo.
 • Elaborar Unidades Didácticas integrando sus distintos componentes de manera coherente e innovadora.
 • Tomar conciencia de la importancia de los diseños de los procesos educativos para la innovación escolar.

 

 

General

Code: 17516
Lecturer responsible:
LOZANO CABEZAS, INES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught