Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

 La asignatura pertenece a la formación generalista del Grado de Maestro de Educación Primaria, y está integrada en los módulos de Formación Básica. Se centra en el estudio de las funciones que corresponden al maestro de Educación Primaria, en la visión pedagógica sobre los procesos y prácticas de innovación didáctica que se deben llevar a cabo en la Educación Primaria, tanto en los contextos escolares como en los extraescolares, así como en el conocimiento de la organización y la gestión de una escuela intercultural e inclusiva (instrumentos para la gestión, recursos humanos y materiales, espacios, relaciones con la comunidad educativa,...). Por lo tanto, proporciona un conocimiento básico para la profesión de maestro para la etapa de la Educación Primaria, puesto que aborda los roles y funciones que conforman la profesión y se trabajan los aspectos innovadores de la gestión y del curriculum en la etapa. Sus contenidos teórico-prácticos facilitarán la adquisición de un conocimiento sistémico y holístico sobre la escuela y los múltiples contextos en los cuales se pueden realizar prácticas didácticas en la etapa de Educación Primaria. La asignatura está relacionada con otras, singularmente con Teoría e Historia de la Educación, Diseño de los Procesos educativos en la Educación Primaria, Cambios Sociales, Culturales y Educación, Atención a las Necesidad Educativas Específicas, Practicum I, Practicum II, Trabajo Fin de Grado.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat educativa.
 • Comprendre i interpretar les dinàmiques i processos organitzatius, des de la perspectiva de la cultura social i institucional, i reflexionar sobre la naturalesa i problemes que afecten les organitzacions dels centres educatius.
 • Conèixer i valorar la complexitat i característiques de les estructures organitzatives dels centres educatius.
 • Desenvolupar actituds cooperatives, participatives i de compromís amb la realitat educativa.
 • Adquirir la capacitat de relació, comunicació i lideratge, així com d'equilibri emocional en les variades circumstàncies de l'activitat professional.
 • Dominar habilitats per a exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb els alumnes i les seues famílies.
 • Adquirir les estratègies necessàries que permeten comunicar-se amb les famílies, establir criteris coherents i implicar-los en la dinàmica del centre.
 • Conèixer i assumir els drets i deures del professorat i la comunitat educativa per a potenciar una actitud ciutadana, activa, crítica i responsable.
 • Abordar i resoldre problemes de disciplina.
 • Capacitar per a dinamitzar amb l'alumnat el consens de regles de convivència democràtica i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Conèixer el procés d'admissió de l'alumnat en els centres educatius i l'agrupament més convenient en les diferents situacions educatives.
 • Promoure actuacions per a desenvolupar la igualtat d'oportunitats i compensar les desigualtats d'origen que afecten l'alumnat en el moment d'ingressar en el centre.
 • Aprendre a gestionar la variable temps en l'organització dels centres educatius.
 • Analitzar i valorar els elements materials més significatius de l'escola que cal tenir en compte en el desenvolupament dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer models de gestió de qualitat i la seua aplicació als centres per a promoure la qualitat dels contextos educatius i garantir el benestar dels alumnes.
 • Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent a criteris de gestió de qualitat.
 • Analitzar la gestió dels centres i la seua capacitat d'innovació a través dels documents institucionals.
 • Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.
 • Identificar i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa, i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

- Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país, y los codicionantes políticos y legistlativos de la actividad educativa.

- Comprender e interpretar las dinámicas y los procesos organizativos.

- Conocer y valorar la complejidad de las estructuras organizativas de los centros.

- Desarrollar actitudes cooperativas, participativas y de compromiso con la realidad educativa.

- Adquirir la habilidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equlibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.

- Dominar habilidades para desempeñar la funciones de tutoría y orientación con los alumnos y con las familias.

- Adquirir las estrategias necesarias que permitan comunicarse con las familias, establecer criterios coherentes e implicarlas en la dinámica del centro.

- Conocer y asumir los derechos y deberes del proferado y la comunidad educativa, para potenciar una actitud ciudadana, activa, crítica y responsable.

- Abordar y resolver problemas de disciplina.

- Capacitar para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de convivencia democráticas y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.

- Conocer el proceso de admisión del alumnado en los centros educativos y el agrupamiento más conveniente en las distintas situaciones educativas.

- Promover actuaciones para desarrollar la igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades de origen que afectan a los alumnos al ingresar en el centro.

- Aprender a gestionar la variable tiempo en la organización de los centros educativos.

- Analizar y valorar los elementos materiales más significativos de la escuela a tener en cuenta en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

- Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para promover la calidad de los contextos educativos y garantizar el bienestar de los alumnos.

- Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro, atendiendo a criterios de gestión de calidad.

- Analizar la gestión de los centros y su capacidad de innovación a través de los documentos institucionales

- Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

- Identificar y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaza de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.

 

 

General

Code: 17511
Lecturer responsible:
PASTOR VERDU, FRANCISCO RAMON
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6

Study programmes where this course is taught