Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTICUM III

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La realización del Practicum III plantea al estudiante la oportunidad de integrar en su práctica docente las distintas competencias adquiridas durante las estancias en los Practicum I y II, así como reflexionar acerca del aprendizaje realizado y la práctica llevada a cabo. Durante las estancias previas, el alumnado ha estudiado el contexto y la organización escolar (Practicum I); y el diseño y la puesta en práctica de una propuesta didáctica (Practicum II). En este caso, la última estancia del módulo Practicum engloba dos objetivos generales:
- Desarrollar la capacidad reflexiva del alumnado profundizando en el análisis de un área de conocimiento específica.
- Realizar una reflexión global a partir de sus observaciones y experiencias.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en les llengües de la comunitat autònoma per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària ,i també utilitzar una llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seua gestió.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció comunicació en l'aula i dominar les destreses habilitats socials necessàries per a fomentar un clima d'aula que facilita l'aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries. Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants 6-12 anys. Tot això desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

• Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma para desarrollar la enseñanza en la etapa de Educación Primaria y también utilizar una lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.

• Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

• Conocer y aplicar los procesos de interacción comunicación en el aula y dominar las destrezas habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilita el aprendizaje y la convivencia.

• Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.

• Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

• Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

• Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.

• Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. Todo ello desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

• Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

 

 

General

Code: 17503
Lecturer responsible:
ROVIRA COLLADO, JOSE
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,11
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,11
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: FILOLOGIA CATALANA
  Area: FILOLOGIA CATALANA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,19
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,28
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,19
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,12

Study programmes where this course is taught