Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La asignatura Didáctica de la Expresión Plástica forma parte del plan de estudios, en el ámbito universitario, de la titulación de Grado en Educación Primaria. La actividad educativa de la asignatura, es una conjunción de praxis y teoría enfocada a la percepción y representación de lo visual. Tanto en la práctica como en la teoría, los alumnos/as deberán de adquirir nociones básicas del lenguaje visual y plástico, las características generales y los aspectos fundamentales de su sintaxis y semántica, y el análisis profundo del lenguaje plástico primaria, conocimientos que estarán adecuados a su planificación y futura labor docente como maestros/as de primaria.
El planteamiento de la asignatura tiene como objetivo desarrollar las capacidades expresivas y creativas de los estudiantes a través del estudio del lenguaje plástico. También pretende desarrollar aspectos didácticos, metodológicos y pautas para el análisis del trabajo del niño/a en el nivel escolar de Educación Primaria. Los futuros docentes han de ser sensibles y conscientes de la importancia de la cultura, de sus aportaciones didácticas y su proyección educativa.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals base de la didàctica de l'expressió plàstica.
 • Construir esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de forma oral i escrita els coneixements i aplicacions fetes.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activament en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

1. Analizar los conocimientos, actitudes y habilidades para incorporar la educación plástica a su futura actividad profesional como docente.
2. Reconocer las estructuras de la materia, los conceptos y sus bases teóricas.
3. Conocer los marcos conceptuales de la didáctica de la expresión plástica

 

 

 

 

 

 

General

Code: 17411
Lecturer responsible:
ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught