Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

Según los decretos 37 /2008 y 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del primer y segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, esta etapa tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de las niñas y de los niños. En ambos ciclos se atenderá al desarrollo del movimiento y de los hábitos de control corporal, a la comunicación y representación por medio de los diferentes lenguajes, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que las niñas y los niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada, adquieran autonomía personal y desarrollen sus capacidades afectivas.

Desde esta perspectiva , la asignatura de Didáctica de la Expresión Corporal trata de presentar la aportación que, desde el área de Educación Física ,se puede realizar en la formación integral del alumno de E. Infantil.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els fonaments bàsics de la motricidad en el currículum d'infantil.
 • Comprendre la construcció del procés d'adquisició de la motricitat en educació infantil.
 • Utilitzar el joc motor com a recurs didàctic en educació infantil.
 • Desenvolupar les habilitats motrius a través de l'educació física.
 • Transmetre els fonaments de l'educació física en educació infantil.
 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals base de la didàctica de l'expressió plàstica.
 • Construir esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de manera oral i escrita dels coneixements i aplicacions fets.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activa en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16


Conocer, comprender y analizar los fundamentos básicos de la motricidad en el currículo de infantil.
Comprender la construcción del proceso de adquisición de la motricidad en educación infantil.
Utilizar el juego motor como recurso didáctico en educación infantil.
Desarrollar las habilidades motrices a través de la Educación Física.
Transmitir los fundamentos de la Educación Física en Educación Infantil.
Conocer, comprender y analizar los marcos conceptuales base de la didáctica de la expresión plástica.
Construir esquemas conceptuales estructurados de la materia y para la integración de los conceptos y teorías en un cuerpo coherente y sólido de conocimientos.
Utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones y procesos docentes.
Transmitir de forma oral y escrita de los conocimientos y aplicaciones realizadas.
Demostrar capacidad ética y crítica en la realización de tareas y trabajos de aprendizaje.
Participar activa en el aprendizaje de la materia.

 

 

General

Code: 17313
Lecturer responsible:
CHINCHILLA MIRA, JUAN JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught