Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La Educación para el Desarrollo Personal, Social y Medioambiental en la escuela es el resultado de una nueva forma de pensar mediante la cual se pretende cambiar la forma de ver, actuar sentir del profesorado, procurando que éste no sólo trabaje por el desarrollo personal de sus alumnos y alumnas, sino que participe en las acciones tendentes a mejorar su calidad de vida y colabore en la necesaria modificación de su entorno.

Esta asignatura insiste en la necesidad de generar en el alumnado actitudes positivas, valores nuevos y de desarrollar las estrategias necesarias para tomar las decisiones adecuadas que afecten cotidianamente a su estilo de vida. Esto significa una nueva forma de ser y estar en la escuela de todos los integrantes de la comunidad escolar: el profesorado, a través de las acciones docentes, procurando el desarrollo de la autoestima de su alumnado y el crecimiento de sus potencialidades, facilitando las relaciones interpersonales y aceptando el papel ejemplarizante que se le otorga; el alumnado, convirtiéndose en agente activo y difusor de la cultura creada en la escuela; la familia, participando en la determinación de objetivos y colaborando en su consecución, y los agentes sociales, esforzándose en la creación de entornos saludables y ofreciendo a la escuela un papel protagonista en las acciones comunitarias en las que interviene.

La introducción en la escuela de la Educación para el Desarrollo Personal, Social y Medioambiental es una necesidad ya que tanto el desarrollo personal, social y cultural, así como la salud, el consumo y el medioambiente están presentes de forma constante en nuestras vidas. La enseñanza formal puede contribuir al desarrollo de conductas saludables y responsables ante el consumo y el medioambiente, pues la etapa escolar es el momento evolutivo más adecuado para la adquisición de valores, hábitos y pautas de comportamiento.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer els principis bàsics d'un desenvolupament i comportament saludable.
 • Conèixer i utilitzar els recursos disponibles per a fomentar estils de vida saludables i sostenibles.
 • Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar trastorns en el son, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual, i  per a l'adquirsició dels criteris en la  identificació d'aquests trastorns en el context escolar.
 • Saber avaluar la situació d'un centre escolar en relació amb la promoció d'estils de vida saludables i els seus compromisos per a un desenvolupament sostenible, i saber com transformar-la en una escola promotora de salut.
 • Promoure en els infants hàbits i actituds adequades sobre higiene personal, dieta equilibrada, prevenció de malalties i accidents, consum saludable i cura del medi ambient.
 • Dissenyar i avaluar actuacions per a fomentar en els alumnes -i en el seu entorn familiar- hàbits positius en els factors educables que més influeixen en la salut i el seu manteniment: l'estil de vida i el medi ambient.
 • Identificar els greus problemes que afecten a la Humanitat (contaminació, urbanització creixent, degradació dels ecosistemes, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat i diversitat cultural, pobresa, epidèmies...) i analitzar-ne les causes i les possibles conseqüències.
 • Identificar i analitzar els obstacles que dificulten els canvis d'actituds i comportaments necessaris per a la construcció de societats sostenibles.
 • Integrar en les unitats didàctiques de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, l'educació per a la salut i el medi ambient com a matèries transversals.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

La finalidad de la asignatura es conseguir en los futuros maestros/as que dispongan del bagaje de conocimientos necesario para que conviertan las escuelas en centros promotores de desarrollo personal del niño en lo referente a sus vertientes social, cultural , saludable y de relación con el medio ambiente. Los objetivos específicos que se sugieren son:

 • Adquirir conocimientos sobre el concepto de desarrollo personal y analizar sus dimensiones.
 • Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludable.
 • Detectar, analizar y profundizar en los determinantes y factores educables en los campos de la salud, consumo y del medio ambiente.
 • Saber evaluar la situación de un centro escolar en relación con la promoción de estilos de vida saludables y sus compromisos para un desarrollo sostenible y saber cómo transformarla en una escuela promotora de salud y consumo sostenible.
 • Promover estrategias de integración de saberes mediante actividades que pongan de manifiesto la transversalidad de las distintas áreas de conocimiento que afectan al desarrollo de los niños y niñas

 

 

General

Code: 17312
Lecturer responsible:
MENARGUES MARCILLA, MARIA ASUNCION
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,9
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught