Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

El medio natural constituye una vía de conocimiento fundamental para el infante en tanto en cuanto está inmerso en él a la vez que es parte integrante.
Conocer quiénes formamos parte del medio natural y comprender sus condicionantes e influencias recíprocas constituye un objetivo a conseguir desde edades tempranas.
El niño, desde su más tierna infancia, es un investigador que demanda continuamente información y vías de descubrimiento En este sentido, el maestro debe sentir como propia la misión de crear el camino por el que guiar al niño en ese conocimiento indagatorio, a la vez que crear una conciencia de respeto por él mismo y por lo que le rodea.
La enseñanza de las Ciencias por Indagación es una vía metodológica que promueve ese fin, ya que ayuda a conocer las ideas claves que mueven el mundo, a comprender en profundidad los fenómenos naturales, a estimar el mundo que nos rodea y a crear una conciencia colectiva que aúne esfuerzos en pro de su conservación.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
 • Conèixer els fonaments científics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa, a un nivell suficient per a poder donar sentit a l'ensenyament de les ciències experimentals en l'educació infantil, així com les teories sobre l'adquisició dels aprenentatges corresponents.
 • Elaborar propostes didàctiques que contemplen la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
 • Elaborar seqüències d'activitats temàtiques o projectes que promoguen l'interès i el respecte pel medi natural, social i cultural.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Conocer las grandes ideas que llevan al conocimiento profundo del mundo que nos rodea desde el punto de vista del medio natural.

Conocer los conceptos claves subyacentes a los grandes temas científicos en los que se ha de introducir al niño desde edades tempranas.


Aprender a aplicar la metodología por indagación: investigación para niños, secuencias problematizadas de aprendizaje.


Aprender a evaluar siguiendo criterios de conocimiento, de habilidades y actitudes, mediante la búsqueda de indicadores plausibles.

 

 

General

Code: 17217
Lecturer responsible:
TROMPETA CARPINTERO, ANTONIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught