Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DEL CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

Asignatura obligatoria  (6C) del segundo cuatrimestre de segundo curso del Grado de Maestra/o Infantil.  Es una de las diez asignaturas del Módulo Didáctico y Disciplinar, y se enmarca en la materia "Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la Matemática".  Está por  tanto muy relacionada con otras como la de Didáctica del Conocimiento del Medio Natural, Aritmética...  Pretende capacitar al alumnado para comprender la importancia de la interacción de los niños y niñas con su entorno, así como para facilitarles un ambiente rico en experiencias y recursos que favorezcan dicha interacción.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament social i l'experimentació.
 • Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • Conèixer els moments més excel·lents de la història i la seua transcendència.
 • Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció societat i desenvolupament sostenible.
 • Promoure l'interès i el respecte pel medi social i cultural a través de projectes didàctics adequats.
 • Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer el currículum d'educació infantil i les disposicions legals.
 • Analitzar i valorar els continguts de l'àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural en l'educació infantil.
 • Comprendre les característiques i la conceptualització social.
 • Conèixer com s'aprenen els conceptes, l'espai i el temps en els alumnes d'infantil.
 • Realitzar un disseny d'UD per a la EI i referit a les ciències socials.
 • Valorar la didàctica de les ciències socials.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

La finalidad de la asignatura es conseguir que las maestras y maestros en formación dispongan de los conocimientos necesarios para organizar el curriculo del Área de Medio Físico, Natural, Social y Cultural, como parte fundamental del currículo de Educación Infantil. Los objetivos generales elegidos para conseguir este fin son:

-Conocer el currículo del Área de Medio Físico, Natural, Social y Cultural, especialmente el de la Comunidad Valenciana.

-Analizar la relación entre desarrollo cognitivo en la infancia y su interacción con el medio.

-Conocer las perspectivas conceptuales sobre conocimiento científico.

-Estudiar los procesos de aprendizaje de la infancia en el medio natural y social.

-Desarrollar competencia profesional docente para impartir la asignatura.

-Diseñar estrategias, recursos y actividades específicas para abordar la enseñanza/aprendizaje del Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural.

-Adoptar actitudes de conocimiento, valoración y respeto del medio

-Desarrollar las capacidades de observación, análisis, síntesis y reflexión sobre los procesos y fenómenos del medio

-Planificar métodos de trabajo en grupo, como estrategia fundamental de la enseñanza/aprendizaje del Conocimiento del Medio.

 

 

 

General

Code: 17216
Lecturer responsible:
DIEZ ROS, ROCIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught