Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La incorporación de las Aulas Digitales en el contexto escolar es una realidad cada vez más cotidiana.

En el marco de los estudios de Grado Maestro en Educación Infantil/Primaria las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) las entendemos:

 • como materia a aprender en la formación incial del maestro (alfabetización digital) para aplicarla en estos estudios;
 • como materia para aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida;
 • y como elemento a tener en cuenta cuando sea maestro en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por eso es por lo que esta asignatura consolida y amplía los conocimientos instrumentales, fomenta la reflexión alrededor de la integración educativa de las TIC y motiva el alumnado para la constante formación personal.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals i bases de la matèria.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions fets.
 • Conèixer i aplicar les TIC en les aules per al desenvolupament de les capacitats pròpies de l'alumnat d'educació infantil.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

- Integrar las TIC en el aula.

- Conocer aplicaciones web para su uso en el aula.

 

 

General

Code: 17212
Lecturer responsible:
ROIG VILA, ROSABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught