Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competencies and objectives

Provisional information. Pending approval by the Department Council.

 

Course context for academic year 2015-16

El títol de Grau en Mestre d'Educació Infantil té com a finalitat la formació de professionals en el desenvolupament de l'activitat docent en l'etapa d'Educació Infantil de 0-6 anys. Els continguts d'aquesta assignatura suposen adquirir estratègies i competències professionals docents per millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge a l'Educació Infantil, així com, potenciar el desenvolupament de totes les capacitats dels xiquets i xiquetes durant l'etapa d'Educació Infantil.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Saber construir esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de  coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions fets.
 • Demostrar la capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activament en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

• Conèixer i comprendre la Didàctica com a disciplina pedagògica que vehicula el disseny dels processos educatius a l'Educació Infantil.
• Analitzar críticament el concepte de currículum des de diferents perspectives.
• Identificar i contrastar els elements que ho integren.
• Distingir i analitzar els nivells de concreció curricular que intervenen en la pràctica educativa.
• Valorar i adquirir estratègies de col·laboració amb les quals elaborar el Projecte Curricular de Centre i la Programació Didàctica.
• Identificar i analitzar l'estructura de la Unitat Didàctica com a instrument de planificació en la pràctica de l'Educació Infantil, coherent amb el Projecte Curricular i Educatiu.
• Elaborar Unitats Didàctiques integrant els seus diferents components de manera coherent i innovadora.
• Prendre consciència de la importància dels dissenys dels processos educatius per a la innovació escolar.

 

 

General

Code: 17107
Lecturer responsible:
GINER GOMIS, ANTONIO VICENTE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught