Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL DE 0-3 I 3-6 ANYS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La asignatura Organización del aula de educación Infantil 0-3 y 3-6 años pertenece al módulo de Formación Básica, Organización del espacio escolar, materiales y habilidades docentes, dentro de la formación generalista del Grado de Educación Infantil, asignándole 6 créditos ECTS y ubicada en el 1º curso, primer semestre. Esta asignatura perteneciente al área de Didáctica y Organización Escolar, centra el desarrollo de sus contenidos en ofrecer a los futuros profesionales de esta etapa educativa una mayor comprensión sobre la importancia de la planificación educativa desde el contexto aula como instrumento generador de la actividad, el juego y el desarrollo de los aprendizajes en esta etapa educativa. Para ello, el conocimiento, la reflexión y aplicación de espacios de aprendizaje, secuencialización de los mismos y provisión de recursos materiales y tecnológicos van a hacer posible la implementación de una metodología constructivista y significativa, a la vez que globalizadora a través de la observación y experimentación en el aula de educación infantil de 0 a 3 y 3 a 6 años y posibilitar la construcción de proyectos innovadores para esta etapa educativa.

Esta asignatura está relacionada con otras disciplinas como: Gestión e innovación en contextos educativos; Dificultades de aprendizaje y Trastornos del desarrollo: características evolutivas; Prácticum I; Prácticum II; Trabajo Fin de Grado.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Valorar la necessitat d'una planificació educativa en l'aula d'infantil d'acord amb les necessitats i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat de 0-3 3-6 anys.
 • Dissenyar i organitzar els espais d'aprenentatge en l'aula que potencien el desenvolupament integral dels alumnes de 0-6 anys.
 • Organitzar l'espai escolar, els materials i les actuacions docents en funció de les necessitats educatives de l'etapa d'educació infantil.
 • Dissenyar entorns d'aprenentatges de respecte i valoració de la diversitat en l'educació infantil.
 • Afavorir la participació de les famílies en les activitats de l'aula d'educació infantil.
 • Adquirir estratègies de treball col·laboratiu entre el professorat de l'equip docent.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

- Conocer los contenidos de la materia, analizando, interpretando y reflexionando sobre los mismos.
- Utilizar dichos contenidos para el diseño y organización de los ambientes de aprendizaje en el aula de educación infantil: espacios, tiempos, materiales y recursos didácticos.
- Planificar, aplicar y evaluar propuestas de organización de espacio, tiempo, materiales y recursos desde una visión inclusiva de la educación.
- Aplicar de manera crítica y reflexiva, en la planificación de proyectos en el aula de educación infantil, estrategias docentes de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado y los objetivos propios de la etapa y que redunden en la calidad de los aprendizajes.
- Desarrollar propuestas de intervención flexibles, respetando la diversidad presente en las aulas.
- Planificar proyectos de trabajo o unidades didácticas en el aula de educación infantil de los dos ciclos mediante propuestas globalizadoras de aprendizaje.
- Observar diferentes contextos de aprendizaje en el aula y actuar, resolviendo los conflictos, desde la reflexión y la innovación.

 

 

General

Code: 17103
Lecturer responsible:
LLEDO CARRERES, ASUNCION
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught