Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA EN CASTELLÀ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

El alumnado universitario necesita de las destrezas relativas a la expresión oral y a la expresión escrita para el desempeño de cualquier actividad derivada de los estudios de Educación Infantil.

El objetivo de esta asignatura es mejorar las capacidades expresivas de los estudiantes y la práctica activa de la competencia comunicativa, además del desarrollo de la creatividad y la reflexión sobre la importancia de la comunicación oral y escrita en su labor docente

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre la importància del llenguatge verbal i no verbal com a vehicle d'expressió i comunicació en diferents situacions de comunicació.
 • Capacitar al docent per a usar tècniques d'expressió corporal, verbal i dramatització com a recurs per al desenvolupament de les capacitats comunicatives.
 • Aplicar elements de diferents tipus per a l'ensenyament i avaluació dels elements propis de la dramatització i la representació.
 • Aprendre a treballar en i amb textos de caràcter dramàtic i plurimedial, com a estratègia de formació i desenvolupament de les capacitats comunicatives.
 • Manejar i avaluar els diferents recursos didàctics per a la dramatització en l'aula.
 • Apreciar la riquesa cultural que suposa l'ús de diferents registres idiomàtics en funció de les diferents situacions de comunicació en les quals es treballa.
 • Ampliar les capacitats de comprensió de diferents textos i paratexos de caràcter teatral.
 • Fomentar l'ús de la cooperació i del treball en equip per a la realització de diferents tasques assumint les responsabilitats individuals en un projecte col·laboratiu.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

Comprender la importancia del lenguaje verbal y no verbal como vehículo de expresión y comunicación en diferentes situaciones de comunicación.
Capacitar al docente para usar técnicas de expresión corporal, verbal y dramatización como recurso para el desarrollo de las capacidades comunicativas.
Aplicar elementos de diferentes tipos para la enseñanza y evaluación de los elementos propios de la dramatización y la representación.
Aprender a trabajar en y con textos de carácter dramático y plurimedial, como estrategia de formación y desarrollo de las capacidades comunicativas.
Manejar y evaluar los distintos recursos didácticos para la dramatización en el aula.
Apreciar la riqueza cultural que supone el uso de diferentes registros idiomáticos en función de las distintas situaciones de comunicación en las que se trabaja.
Ampliar las capacidades de comprensión de diferentes textos y paratexos de carácter teatral.
Fomentar el uso de la cooperación y del trabajo en equipo para la realización de diferentes tareas asumiendo las responsabilidades individuales en un proyecto colaborativo.

 

 

General

Code: 17014
Lecturer responsible:
ROVIRA COLLADO, JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Area: LLENGUA ESPANYOLA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught