Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTICUM: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

Esta asignatura permite al alumno la adquisición de experiencia a nivel profesional mediante la realización de prácticas formativas en una entidad deportiva externa. De esta forma se propiciará su integración en un contexto de aprendizaje ubicado en un campo real y relacionado directamente con los ámbitos profesionales de la titulación. Las prácticas externas deben fomentar la adquisición de las competencias específicas de la titulación para garantizar así la inserción del alumno en el mundo laboral.

Las prácticas gestión y recreación se desarrollarán en una entidad deportiva externa y bajo la supervisión tanto de un tutor o tutora externo como de un profesor o profesora de la Univesidad de Alicante

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Observar i analitzar i valorar la realitat del centre.
 • Construcció una visió coherent de les funcions del centre.
 • Transmetre de manera oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats (portafolios).
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos de la pràctica.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs de pràctiques.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera las capacidades necesarias para desarrollar labores de gestión de una entidad deportiva y programación de actividades de recreación

 • Siguiendo las directrices de su supervisor, concretar la programación de las actividades en las que se va a intervenir en función de las características y funciones de la empresa/institución
 • Dirigir, crear y gestionar actividades físico-deportivas
 • Realizar análisis de la propia práctica y de la del compañero desde una perspectiva crítica
 • Comportarse de forma adecuada para poder integrarse en el equipo de trabajo de la empresa
 • Elaborar una memoria razonada y crítica sobre las actividades desarrolladas durante las prácticas docentes

 

 

General

Code: 16852
Lecturer responsible:
MANCHADO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,18
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,84
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,18

Study programmes where this course is taught