Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  PROJECTE DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

El Trabajo fin de Grado consiste en la realización de un proyecto de naturaleza profesional o académica en el ámbito de la arquitectura técnica en el que se sintetizan e integran las competencias adquiridas durante los estudios de Grado.

Se podrá matricular de la asignatura Trabajo fin de Grado sólo cuando se hayan superado 168 créditos.

El trabajo se realizará individualmente, y será presentado y defendido ante un tribunal universitario.

Para la defensa y evaluación del trabajo es necesario:

- Tener acreditado del nivel B1 de idioma.

- Tener como máximo dos asignaturas pendientes (cuya suma de créditos no supere los 15 ECTS) y el propio TFG (BOUA de 31 de octubre de 2012).

Fechas de interés:

Convocatorias C3 (julio) y C4 (septiembre).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E33 : Presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un projecte de final de grau que consistirà en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.
 • E34 : Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 16044
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSICA I FOTOGRAMETRIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,94
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03

Estudis en què s'imparteix