Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  FONAMENTS DE CONSTRUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Con esta asignatura, el alumno podrá comprender el mundo de la construcción dentro de la edificación. Todo ello expuesto de modo que el alumno pueda emplearlo como introducción a la construcción. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E7 : Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Objectius formatius

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatorias i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido
mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su
incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.

 

 

Dades generals

Codi: 16007
Professor/a responsable:
GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix