Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTICA CIVIL ESPECIALITZADA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

La presente asignatura ofrece al alumnado una visión completa y eminentemente práctica del Derecho civil patrimonial y del Derecho de familia y sucesiones. Se estudian tanto cuestiones relativas a la teoría general del contrato como a los contratos en particular, con especial incidencia en la compraventa inmobiliaria y los arrendamientos urbanos. También se analiza con detalle el sector específico del Derecho civil integrado por las normas reguladoras de la propiedad horizontal y el Derecho inmobiliario registral. Por lo que se refiere al Derecho de familia y sucesiones, se incide en cuestiones tan relevantes como las situaciones de crisis matrimonial y las medidas y efectos de las mismas, los regímenes económico-matrimoniales y su liquidación, los principios y reglas que rigen la sucesión por causa de muerte y las particularidades propias de la sucesión testamentaria. Por último, se hace referencia a la cooperación judicial internacional en materia civil.

Con el estudio de esta asignatura desde un punto de vista eminentemente práctico se contribuye a la formación integral del alumnado proporcionándole los instrumentos necesarios para resolver o, al menos, redirigir problemas jurídicos relacionados con su profesión.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14 : Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • CE8 : Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre els diferents tipus contractuals i les seues clàusules més complexes.
 • Aplicar i analitzar el contingut i a l'estructura dels contractes mitjançant la seua redacció i interpretació.
 • Comprendre i aplicar el procediment d'inscripció registral immobiliari.
 • Comprendre i aplicar el dret de danys.
 • -Conèixer i aplicar les accions en supòsits d'arrendaments urbans i propietat horitzontal.
 • Comprendre i aplicar els règims econòmics matrimonials, el seu funcionament i la seua liquidació.
 • Comprendre, analitzar i aplicar els tipus de capitulacions matrimonials.
 • Comprendre, analitzar i aplicar els tipus de testament i el seu contingut.
 • Comprendre i aplicar la partició de l'herència.
 • Comprendre i aplicar els mecanismes de la successió mortis causa i els títols successoris.
 • Identificar els problemes particulars que es presenten en la pràctica en els litigis que es duen a terme en els nostres tribunals referits a situacions privades internacionals.
 • Procedir eficaçment en la recerca i maneig de les fonts legals i jurisprudencials de dret internacional privat per a resoldre els problemes particulars de les situacions privades internacionals utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

 

General

Code: 12331
Lecturer responsible:
MARTINEZ MARTINEZ, NURIA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Area: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2

Study programmes where this course is taught