Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ DE TEXTOS ESPECIALITZATS ESPANYOL-CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Assignatura dedicada als principis metodològics i als aspectes professionals que regeixen la traducció dels diversos gèneres especialitzats (textos dels àmbits científics i tècnics), referida a les llengües A (espanyol > català).

Aquesta assignatura del grau en Traducció i Interpretació forma part del paquet d'optatives de l'itinerari o especialitat de Traducció Espanyol-Català / Català-Espanyol, integrat per les assignatures de Llengua Catalana per a la Traducció I, Llengua Catalana per a la Traducció II, Català Oral, Traducció General Espanyol-Català, Traducció Literària Català-Espanyol i Traducció Literària Espanyol-Català, a més de les diverses assignatures de traducció directa B-A en què la llengua A és el català.

Assignatura que condueix a l'obtenció del nivell de llengua C1 de valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.
 • CG5 : Competència de compromís ètic. Capacitat de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Perfeccionar el coneixement dels elements de contrast entre les dues llengües (espanyol/català).
 • Perfeccionar els mecanismes per a solucionar problemes d'interferència lingüística (morfosintàctica, lexicosemàntica i terminològica).
 • Ampliar el vocabulari i la terminologia específica de diverses disciplines de l'àmbit cientificotècnic.
 • Perfeccionar el coneixement sobre els diferències en els convencions d'escriptura entre les dues llengües.
 • Perfeccionar el coneixement sobre les principals diferències entre les dues grans varietats de la llengua catalana (català oriental i català occidental).
 • Perfeccionar el coneixement dels diversos elements de la cultura meta (història, tradicions, costums, llegendes, etc.), i especialment el coneixement de disciplines científiques i tècniques.
 • Perfeccionar les tècniques documentació aplicades a la traducció de textos d'especialitat.
 • Aplicar les estratègies necessàries per a suplir la falta de coneixement sobre aspectes relatius al camp d'un text especialitzat.
 • Dominar les eines professionals i les fonts de documentació habituals en la traducció especialitzada.
 • Perfeccionar els tècniques de consulta de diccionaris i altres obres lexicogràfiques i terminològiques.
 • Dominar la utilització de recursos informàtics que poden ser útils per a la traducció espanyol-català.
 • Jerarquitzar la informació obtinguda per Internet segons la importància de la font i altres paràmetres.
 • Superar amb els coneixements propis les mancances dels recursos informàtics aplicats a la traducció.
 • Valorar l'aplicació de les noves tecnologies en el camp de la traducció.
 • Conèixer el mercat laboral i els requisits professionals de la traducció especialitzada.
 • Conèixer les modalitats de traducció amb més demanda laboral en l'àmbit de la traducció espanyol-català.
 • Conéixer els aspectes generals del mercat laboral de la traducció especialitzada espanyol-català (contractes, empreses, modalitats de treball, tarifes, etc.).
 • Aplicar un codi deontològic de comportament professional en els pràctiques, els encàrrecs i els treballs de l'assignatura.
 • Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • Demostrar una actitud favorable a la professionalitat.
 • Demostrar interès per la presentació de pràctiques i treballs de l'assignatura.
 • Demostrar en les pràctiques i els treballs de l'assignatura valors com el respecte a l'autor i al text original.
 • Conèixer els qualitats que ha de tenir un traductor professional.
 • Demostrar afany de precisió i rigor en els fases de reexpressió dels continguts d'un text original.
 • Desenvolupar l'esperit crític per a detectar i resoldre errors de traducció o per a saber defensar solucions.
 • Demostrar capacitat de col·laboració amb els companys i per a treballar en equip.
 • Valorar positivament l'error com a element que permet avançar en el coneixement.
 • Acceptar positivament els errors propis (indicats pel professor o pels companys) com a via per a millorar una traducció.
 • Respectar els terminis de lliurament i les condicions de pràctiques, encàrrecs de traducció i treballs de l'assignatura.
 • Assimilar els principis metodològics de la traducció especialitzada.
 • Assimilar la importància del camp temàtic i desenvolupar les estratègies necessàries per a ampliar coneixements extralingüístics sobre el contingut del text original.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament lògic necessària per a perfeccionar la fase de comprensió.
 • Assimilar els diversos aspectes relacionats amb la terminologia i els llenguatges d'especialitat (recursos terminològics, cerca d'equivalències, terminologia de diferents camps de coneixement, etc.).
 • Aplicar els estratègies necessàries per a la fase de documentació.
 • Identificar i caracteritzar diferents tipus i gèneres textuals de l'àmbit cientificotècnic.
 • Assimilar els aspectes pràctics en la traducció de gèneres tècnics i científics (textos juridicoadministratius, cientificotècnics, economicofinancers, acadèmics, publicitaris, etc.).
 • Assimilar el dinamisme de l'equivalència de traducció i desenvolupar l'esperit crític per a entendre les limitacions dels diccionaris.
 • Adaptar el mètode i les opcions de traducció als requisits de l'encàrrec de traducció.
 • Potenciar la creativitat, especialment per a resoldre dificultats derivades de l'aspecte formal del text.
 • Reexpressar el contingut d'un text de partida d'àmbit especialitzat en espanyol sense interferències en la llengua meta (català).
 • Resoldre problemes de traducció derivats dels paràmetres de registre i de la varietat lingüística.
 • Resoldre problemes de traducció derivats de la transferència cultural.
 • Consolidar la seguretat i la confiança pròpies per a defensar solucions de traducció i per a acceptar sense reticències correccions, suggeriments o crítiques a una traducció pròpia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Conèixer els qualitats que ha de tenir un traductor professional.
 • Demostrar afany de precisió i rigor en els fases de reexpressió dels continguts d'un text original.
 • Desenvolupar l'esperit crític per a detectar i resoldre errors de traducció o per a saber defensar solucions.
 • Demostrar capacitat de col·laboració amb els companys i per a treballar en equip.
 • Valorar positivament l'error com a element que permet avançar en el coneixement.
 • Acceptar positivament els errors propis (indicats pel professor o pels companys) com a via per a millorar una traducció.
 • Respectar els terminis de lliurament i les condicions de pràctiques, encàrrecs de traducció i treballs de l'assignatura.
 • Assimilar els principis metodològics de la traducció especialitzada.
 • Assimilar la importància del camp temàtic i desenvolupar les estratègies necessàries per a ampliar coneixements extralingüístics sobre el contingut del text original.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament lògic necessària per a perfeccionar la fase de comprensió.
 • Assimilar els diversos aspectes relacionats amb la terminologia i els llenguatges d'especialitat (recursos terminològics, cerca d'equivalències, terminologia de diferents camps de coneixement, etc.).
 • Aplicar els estratègies necessàries per a la fase de documentació.
 • Identificar i caracteritzar diferents tipus i gèneres textuals de l'àmbit cientificotècnic.
 • Assimilar els aspectes pràctics en la traducció de gèneres tècnics i científics (textos juridicoadministratius, cientificotècnics, economicofinancers, acadèmics, publicitaris, etc.).
 • Assimilar el dinamisme de l'equivalència de traducció i desenvolupar l'esperit crític per a entendre les limitacions dels diccionaris.
 • Adaptar el mètode i les opcions de traducció als requisits de l'encàrrec de traducció.
 • Potenciar la creativitat, especialment per a resoldre dificultats derivades de l'aspecte formal del text.
 • Reexpressar el contingut d'un text de partida d'àmbit especialitzat en espanyol sense interferències en la llengua meta (català).
 • Resoldre problemes de traducció derivats dels paràmetres de registre i de la varietat lingüística.
 • Resoldre problemes de traducció derivats de la transferència cultural.
 • Consolidar la seguretat i la confiança pròpies per a defensar solucions de traducció i per a acceptar sense reticències correccions, suggeriments o crítiques a una traducció pròpia.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 32550
Professor/a responsable:
PERUJO MELGAR, JOAN MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix