Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA I PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Aquesta assignatura pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català. Això implica el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits (especialment acadèmics) per a un nivell B2 del MECR. Així mateix, proveeix una formació bàsica i fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat.

És una assignatura del primer curs (3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics) per a l’Educació Infantil.

Assignatura que condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe.
 • Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard.
 • Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
 • Escriure al dictat un text d'un nivell mitjà (B2-C1) de dificultat amb un màxim d'un sis per cent d'errors ortogràfics.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l'àmbit de l'educació infantil.
 • Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat.
 • Conèixer i utilitzar els recursos d'aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
 • Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en català.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius formatius

1. Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes plurilingües.
2. Expressar-se oralment amb un domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
4. Escriure al dictat un text d’un nivell B2 de dificultat.
5. Comprendre i utilitzar el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard.
6. Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l’àmbit de l’Educació Infantil.
7. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat.
8. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
9. Prendre hàbit i gust per la lectura d’obres escrites en català.

Objectius de l'assignatura (B2)

1. Expressar-se clarament i sense fer la impressió d’haver de limitar el que vol dir. 
2. Tenir un repertori lingüístic suficient per a poder fer descripcions clares, expressar el seu punt de vista i desenvolupar una argumentació. 
3. Tenir una bona quantitat de vocabulari tant sobre temes relatius a la seua especialitat com sobre temes més generals.
4. Variar la formulació per tal d’evitar repeticions freqüents.
5. Tenir un bon domini gramatical; encara que es poden cometre equivocacions ocasionals o errors no sistemàtics i petites faltes sintàctiques, però seran rares i sovint es corregiran retrospectivament.
6. Adquirir una pronunciació i una entonació clares i naturals.
7. Produir un escrit continu, clar i intel·ligible que seguisca les convencions de la composició i de l’organització textual.
8. Expressar-se de manera apropiada en situacions diverses i evitar errors greus de formulació.
9. Comunicar-se amb espontaneïtat i fer-ho sovint amb una fluïdesa i una facilitat d’expressió remarcables, fins i tot en discursos complexos i llargs.
10. Utilitzar amb eficàcia una gran varietat de connectors per a indicar clarament les relacions entre les idees.
11. Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gamma de temes relacionats amb la seua àrea d’interés.
12. Sintetitzar i avaluar la informació i els arguments procedents de fonts diverses.
13. Comprendre el llenguatge oral estàndard, cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació, tant si es tracta de converses com de discursos sobre temes familiars i no familiars relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional. 
14. Llegir amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura a diferents textos i objectius i utilitzar les referències convenients de manera selectiva.
15. Tenir un vocabulari de lectura ampli i actiu, tot i que hi haja alguna dificultat amb les expressions poc freqüents.
16. Utilitzar la llengua amb fluïdesa, correcció i eficàcia en una gamma extensa de temes d’ordre general, educatiu, professional i relatius al temps lliure, i indicar clarament les relacions entre les idees.
17. Comunicar-se espontàniament amb un bon domini gramatical sense que faça la impressió que ha de limitar el que vol dir i utilitzar un grau de formalitat adaptat a les circumstàncies.

 

 

Dades generals

Codi: 17105
Professor/a responsable:
CAMARA SEMPERE, HECTOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix