Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AUDIÈNCIES ONLINE I PLANIFICACIÓ DE LA PUBLICITAT EN MITJANS DIGITALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura de “Audiencias online y planificación de la publicidad en los medios digitales” proporciona una visión completa de la gestión de los medios para la comunicación publicitaria en el entorno digital. Profundiza en la medición de las audiencias online y en las posibilidades de segmentación de las diferentes plataformas, como punto de partida de las estrategias orientadas a los usuarios. Expone los principales elementos a tener en cuenta en la planificación de los medios online e introduce las modalidades de compra, con especial atención en la programática. Pretende reforzar la búsqueda de soluciones innovadoras presentando los desafíos y exponiendo las tendencias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Examinar críticament i discriminar els mitjans digitals com a font d'informació i investigació en comunicació.
 • CE12 : Analitzar i integrar les mètriques i eines analítiques necessàries per al seguiment i el control de l'eficàcia del màrqueting en entorns digitals, en general, i de la comunicació digital, en particular.
 • CE13 : Formular i revisar els principis de mitjans publicitaris en l'estratègia i planificació d'entorns digitals.
 • CE14 : Dissenyar i decidir accions de publicitat digital en funció d'objectius i estratègies.
 • CE21 : Incorporar els principis d'investigació i sistemes de mesurament en totes les fases d'un projecte de comunicació digital d'acord amb els objectius i usos concordes a la normativa.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.
 • CE4 : Aplicar els conceptes avançats i les accions de la Publicitat, tant orientats a la construcció de marca com a campanyes de resposta directa, en els entorns digitals.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Diferenciar els tipus de publicitat online i les estratègies segons mitjans i suports digitals amb especial atenció en la publicitat display.
 • Deduir i formular les claus del mesurament de les audiències online i les possibilitats de segmentació en l'entorn digital.
 • Dissenyar i planificar accions eficaces de comunicació publicitària en mitjans digitals integrant les principals mètriques utilitzades en la planificació de mitjans online.
 • Comparar els diferents models de compra, en general, i el funcionament de la compra programàtica, en particular.
 • Deduir i argumentar els desafiaments del mesurament d'audiències i de la planificació en entorns digitals, proposant solucions.
 • Traçar i debatre les últimes tendències en publicitat digital des de la funció de mitjans.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Según las indicadas en la memoria verificada: 

Competencias generales: CG1, CG2
Competencias específicas: CE4, CE11, CE12, CE13, CE14, CE21, CE22
Competencias transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

 

 

Dades generals

Codi: 49111
Professor/a responsable:
PAPI GALVEZ, NATALIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix