Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
REDACCIÓ EN MITJANS ONLINE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

L'assignatura (3 crèdits) forma part del mòdul "Contingut, Disseny i recursos en l'entorn digital", en la matèria obligatòria Redacció i continguts digitals audiovisuals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Comparar i valorar les eines d'edició, creació i gestió de continguts digitals, en general, i dels audiovisuals, en particular.
 • CE11 : Examinar críticament i discriminar els mitjans digitals com a font d'informació i investigació en comunicació.
 • CE20 : Conèixer els fonaments i les tècniques de disseny i creació de continguts de qualitat per a elevar l'eficàcia i l'experiència de l'usuari en entorns digitals.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.
 • CE7 : Aplicar els principis creatius en l'estratègia i elaboració de continguts en entorns digitals.
 • CE9 : Dissenyar i elaborar continguts multimèdia digitals (redacció, àudio, vídeo, gràfics).

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Identificar les característiques de la redacció en els mitjans online.
 • Crear continguts informatius i persuasius per a mitjans online.
 • Experimentar les eines d'edició i publicació d'informació en Internet.
 • Distingir les necessitats textuals de cada xarxa social.
 • Crear continguts adaptats a les diferents Xarxes Socials Digitals.
 • Identificar, analitzar i classificar informació rellevant per a distribuir-la de forma segmentada en una organització o col·lectiu.
 • Diferenciar les característiques de la narrativa audiovisual en entorns digitals.
 • Analitzar les estructures i modalitats d'interacció del relat audiovisual.
 • Investigar els factors implicats en la viralización dels vídeos.
 • Comparar i manejar eines de creació, edició, publicació i gestió de continguts audiovisuals.
 • Crear un contingut audiovisual adequat a un projecte, objectiu i públic concret.
 • Avaluar els resultats alacanzados amb el contingut audiovisual publicat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

• Conèixer les característiques de la redacció en els mitjans online.
• Aplicar aquestes característiques a la creació de continguts informatius i persuasius per a mitjans en línia.
• Fer servir les eines d'edició i publicació d'informació a Internet, redactant peces informatives.
• Elaborar continguts adaptats a les necessitats textuals de cada xarxa social.
• Crear un contingut audiovisual adequat a un projecte, objectiu i públic concret.
• Comparar i utilitzar eines de creació, edició, publicació i gestió de continguts audiovisuals.
• Avaluar els resultats assolits amb el contingut audiovisual publicat.

 

 

Dades generals

Codi: 49108
Professor/a responsable:
IGLESIAS GARCIA, MAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix