Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISIS FORENSE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura, de carácter obligatorio, se encuentra ubicada en el 2º semestre del Máster en Ciberseguridad y proporciona una visión global e integradora de los diversos aspectos de la investigación pericial en el contexto de los dispositivos y sistemas informáticos, de forma que se conozcan las pautas a seguir en la búsqueda de evidencias de carácter digital.
La figura del perito informático constituye un perfil profesional cada vez más demandado y que está reconocido legalmente dentro de la figura del perito especializado en nuevas tecnologías, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal, pudiendo ser contratado para un caso por el bufete de abogados de alguna de las partes litigantes o bien por el propio juzgado. El contexto actual necesita de profesionales que sean capaces de identificar y evaluar los riesgos de los sistemas de información y sean capaces de establecer los controles necesarios para asegurar la eficiencia y seguridad de los sistemas.
Es fundamental, para el correcto desempeño de la labor pericial, conocer las herramientas en cada contexto tecnológico, desarrollar las habilidades de recolección y tratamiento de evidencias y velar por afianzar la cadena de custodia, ser capaces de analizar cada caso desde diferentes puntos de vista y con altos niveles de autoexigencia, documentar cada paso que se da y redactar el informe evitando toda ambigüedad y con un lenguaje asequible para los no expertos. Los profesores de la asignatura han actuado como peritos informáticos, pudiendo trasladar a la asignatura, de forma directa, su experiencia.
Esta asignatura introduce al estudiante en el mundo del peritaje informático y establece las bases técnicas y legales para el correcto desempeño de las tareas propias del análisis forense digital.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG5 : Conèixer i aplicar, en cada situació, les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG6 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant de la disciplina, a més de comprendre i aplicar els nous avanços tècnics i científics relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE7 : Ser capaç d'utilitzar les eines i tècniques de manipulació de dispositius electrònics i informàtics per a extraure'n qualsevol evidència digital, a més d'adoptar les mesures adequades per a preservar-les com a prova legal.
 • CE8 : Ser capaç d'aplicar el mètode científic en el desenvolupament del cas forense digital, conèixer els procediments i les eines d'anàlisi de les proves digitals i ser capaç de documentar adequadament les troballes de la recerca en un informe forense amb validesa judicial.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar els aspectes fonamentals del peritatge informàtic.
 • Mostrar l'aplicació dels procediments forenses per a extraure, preservar i estudiar les evidències digitals.
 • Interpretar les troballes digitals obtingudes, documentar-les detalladament i redactar l'informe forense de manera objectiva i no ambigua.
 • Analitzar la legislació vigent i orientar adequadament els procediments tècnics en el marc de la informàtica forense.
 • Mostrar les habilitats en l'ús de les eines forenses digitals d'ajuda a la detecció, validació i anàlisi dels diversos elements que conformen els sistemes informàtics, amb l'objectiu d'obtenir i documentar adequadament les evidències sobre intrusions i mal ús dels recursos i per a prevenir activitats delictives.
 • Dissenyar estratègies de sensibilització i bones pràctiques en el context de la seguretat informàtica en entorns corporatius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Los objetivos se concretan en los siguientes apartados:

 • Proporcionar una visión general e introductoria del análisis forense digital.
 • Sensibilizar en la importancia de mantener el control sobre la información corporativa y fomentar la educación de los empleados en las buenas prácticas en el uso y seguridad de la información.
 • Proporcionar las pautas adecuadas para la correcta extracción y manipulación de las evidencias digitales, preservando su integridad y cadena de custodia.
 • Conocer las herramientas forenses digitales y su uso en el contexto del análisis de las evidencias digitales.
 • Aprender a documentar adecuadamente los hallazgos digitales encontrados de manera objetiva y sin ambigüedades, así como a redactar el informe forense de forma comprensible y con validez en un juicio.

 

 

Dades generals

Codi: 49507
Professor/a responsable:
MORA PASCUAL, JERONIMO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix