Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA TURÍSTICA INTERNACIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta materia tiene como objetivo que los alumnos comprendan el funcionamiento del sistema turístico desde la perspectiva internacional en la que se generan los flujos turísticos mundiales y que inciden asimismo sobre los distintos destinos turísticos.

Se trata de ofrecer al alumno una formación en economía turística internacional que no debe consistir tan sólo en la mera recepción de conocimiento intelectual, sino también en la generación de aptitudes adecuadas para facilitar su futuro trabajo como profesional de actividades relacionadas con la economía turística que le doten del necesario conocimiento sobre el sistema turístico y su dimensión internacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG5 : Treballar en un context de responsabilitat social en l'àmbit del turisme.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.
 • CG7 : Fer servir les tècniques de comunicació en àmbits diversos, relacionats amb la indústria turística.
 • CG8 : Organitzar i liderar equips en empreses i institucions turístiques.
 • CG9 : Identificar els diversos models d'empreses i institucions turístiques i analitzar-ne el funcionament en profunditat.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer i aplicar els instruments de planificació turística de manera coherent amb l'àmbit específic d'aplicació.
 • CE4 : Conèixer els instruments i les tècniques que permeten avaluar els efectes de les polítiques públiques i les iniciatives privades per a una destinació turística.
 • CE8 : Ser capaç d'analitzar estratègicament una destinació i desenvolupar plans estratègics adequats per millorar-ne el posicionament.

 

Competències Bàsiques

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el funcionament del sistema turístic, des de la perspectiva internacional en què es generen els fluxos turístics mundials que incideixen, igualment, en les diverses destinacions turístiques.
 • Capacitar l'alumnat en aspectes diferents, tot i que molt vinculats, que generen continguts diferenciats en el programa d'aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

OBJETIVO GENERAL

Esta materia tiene como objetivo que los alumnos comprendan el funcionamiento del sistema turístico desde la perspectiva internacional en la que se generan los flujos turísticos mundiales y que inciden asimismo sobre los distintos destinos turísticos. Se trata de ofrecer al alumno una formación en economía turística internacional que no debe consistir tan sólo en la mera recepción de conocimiento intelectual, sino también en la generación de aptitudes adecuadas para facilitar su futuro trabajo como profesional de actividades relacionadas con la economía turística que le doten del necesario conocimiento sobre el sistema turístico y su dimensión internacional. Desde una posición activa en el proceso de aprendizaje entendemos que tales aptitudes deben capacitar al estudiante en aspectos diferenciados, si bien muy vinculados entre sí, y que generan contenidos diferenciados en el programa de esta materia. El análisis del contexto económico internacional, donde se inserta la actividad turística, con la finalidad de permitir ubicarla correctamente en un mundo globalizado. Se hará especial hincapié en el proceso de internacionalización de la empresa turística.

CONOCIMIENTOS CONCEPTUALES

Transmitir a los alumnos los conocimientos (saberes) necesarios sobre: Turismo y globalización. Turismo y sector exterior. La internacionalización de la empresa turística. Evolución de las grandes áreas emisoras y receptoras del turismo internacional.

PROCEDIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS

Dotar a los alumnos de habilidades profesionales (saber hacer), para la resolución de problemas que se presentan a cualquier profesional en la práctica cotidiana: Interpretar impactos de fenómenos turísticos desde una perspectiva económica amplia considerando las múltiples variables que puedan influir junto a la valoración de sus costes y beneficios, con herramientas analíticas y metodológicas adecuadas a través de las fuentes y registros de información más relevantes.

Así, la interpretación y análisis de estadísticas, análisis comparativo de informaciones, descripción de impactos económicos de situaciones relacionadas con el fenómeno turístico internacional, identificación de problemas y la resolución de casos relacionados con la materia objeto de estudio, se constituyen como un elemento esencial en esta materia.

DISPOSICIONES Y ACTITUDES PROFESIONALES

Influir sobre el alumnado en la importancia de mostrar una actitud profesional (saber ser) en la resolución de problemas y ejercicios propuestos y en su disposición a la realización de un desempeño de tareas responsable y metódico.

El alumno debe ser capaz de valorar las relaciones economía-turismo señalando aspectos positivos y negativos en el ámbito de la economía internacional y mantener una actitud crítica.

 

 

Dades generals

Codi: 49708
Professor/a responsable:
RAMON RODRIGUEZ, ANA BELEN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix