Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La evaluación de programas de intervención en nutrición comunitaria demanda la coordinación de los elementos para el diagnóstico de la situación nutricional del individuo dentro de su contexto comunitario, haciendo énfasis en el estudio del consumo de alimentos, la seguridad alimentaria, la monitorización del crecimiento y desarrollo de los niños, la comunicación y educación nutricional como base para la planificación de programas de nutrición con participación activa de la comunidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.3 : Capacitat per a integrar coneixements, actituds i habilitats per a l'avaluació de programes d'intervenció comunitària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos:

- Desarrollar conocimientos y habilidades para contemplar el proceso de evaluación como un componente importante de los programas alimentario-nutricionales.

- Desarrollar conocimientos y habilidades para la construcción, análisis y uso de indicadores necesarios para la evaluación de programas de intervención en nutrición comunitaria.

- Desarrollar conocimientos y habilidades para realizar evaluaciones de programas de intervención en nutrición comunitaria.

- Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados de la evaluación de programas de intervención en nutrición comunitaria.

 

 

Dades generals

Codi: 36208
Professor/a responsable:
PEREYRA ZAMORA, PAMELA ELIANA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix