Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

Adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para aplicar a la hora de organizar y llevar a cabo tareas de rescate de pacientes en diferentes circunstancias y situaciones: atrapados en accidentes de tráfico, en zonas con grandes desniveles de tierra, en el medio acuático, etc. Empleo de una cultura en seguridad clínica. Conocimiento de los principios en la ética ante la asistencia integral en la emergencia. Comunicación efectiva y empática con las víctimas. Uso de estrategias y habilidades para la realización de procedimientos terapéuticos invasivos en zonas desfavorables. Identificación de riesgos reales y potenciales durante la asistencia sanitaria en zonas de difícil acceso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Treballar en equip, amb les funcions ben delimitades, davant situacions greus en les quals cal rescatar víctimes.
 • CE13 : Identificar riscos reals i potencials durant l'assistència sanitària en zones de difícil accés o catàstrofes.
 • CE20 : Integrar els coneixements i les habilitats de suport vital en situacions de rescat.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT9 : Tenir raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25


1. Aprender a diferenciar el tipo de rescate según el área de localización del herido y su tipología.
2. Diferenciar los aspectos del rescate en relación al número de víctimas.
3. Conocer las funciones del equipo sanitario en el soporte vital durante el rescate.
4. Entrenarse como equipos de alto rendimiento.
5. Adquirir habilidades para desempeñar las funciones de líder sanitario en el rescate de víctimas.

 

 

Dades generals

Codi: 35907
Professor/a responsable:
SOLANO RUIZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix