Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2024-25

La asigantura se caracteriza por ser una asignatura obligada que se imparte en el primer semestre del curso. Tiene una carga global de 3 créditos ECTS distribuidos en 2.5 créditos teóricos y 0.5 créditos prácticos.

Se utiliza la modalidad de impartición semipresencial por lo que se contemplan 30 horas presenciales (clase teórica tradicional, clase teórica on-line y prácticas de laboratorio) y 45 horas no presenciales (estudio autónomo del alumno).

El objetivo principal de la asignatura es mejorar las habilidades de los estudiantes en el diagnóstico y tratamiento de la parada cardiorrespiratoria, así como mejorar su comunicación dentro del equipo de reanimación eficaz. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2024-25

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG12 : Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG13 : Reconèixer les diferències assistencials entre pacients per edat i pes.
 • CG2 : Identificar les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG3 : Adquirir habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
 • CG4 : Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5 : Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.
 • CG6 : Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE9 : Adquirir coneixement i destresa dels algorismes internacionalment estandarditzats de l'American Heart Association i la European Resucitation Council per al suport vital bàsic i avançat del pacient en parada cardiorespiratòria.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT10 : Tenir compromís ètic.
 • CT2 : Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4 : Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT7 : Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Tener motivació per la qualitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2024-25

- Conocer los sistemas de respuesta rápida para la atención del paciente que está deteriorándose en el medio intra y extrahospitalario.

- Reconocer de forma precoz los trastornos que favorecen la parada cardiorrespiratoria y su manejo para prevenirla.


- Ser capaz de aplicar adecuadamente los algoritmos de soporte vital básico y avanzado recomendadas por las organizaciones internacionales, tanto en población adulta como pediátrica y neonatal.

- Ser capaz de adaptar las recomendaciones de resucitación a situaciones especiales.


- Reconocer y manejar la parada cardiorespiratoria hasta finalizar la reanimación o transferir el cuidado del paciente.


- Comunicarse de forma eficaz como miembro o líder del equipo de reanimación.

- Reconocer la importancia de la dinámica del equipo de reanimación para la obtención de resultados eficaces.

- Conocer las recomendaciones para una adecuada atención inmediata postresucitación.


- Conocer la evidencia científica sobre algunas terapias controvertidas como la hipotermia inducida o situaciones especiales como el síndrome coronario agudo o el síndrome postparada.

 

 

Dades generals

Codi: 35904
Professor/a responsable:
PERPIÑA GALVAÑ, JUANA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix