Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
METODOLOGIA DE LA RECERCA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los profesionales sanitarios en general, y los del campo de las emergencias y catástrofes en particular, para la toma de decisiones en su practica diaria requieren usar el sentido común, considrar la opinón de compañeros y compañeras y también considerar las mejores evidencias científicas. La asignatura permite capacitar a los alumnos para localizar y valorar las evidencias científicas disponibles sobre un tema en cuestión. Así mismo capacita para colaborar en trabajos de investigación o emprenderlos con la finalidad de encontrar respuestas a problemas clínicos. Por último, la asignatura capacita a los alumnos para el diseño del apartado de métodos de su proyecto fin de master.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG15 : Foment de la lectura crítica d'articles de recerca.
 • CG16 : Ús de les fonts d'informació i els sistemes informacionals de recerca sanitària.
 • CG7 : Desenvolupament del mètode científic per a ser capaç de fer projectes de recerca R+D+I en emergències.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Foment d'estudis d'investigació en emergències.
 • CE18 : Aprenentatge en metodologia de la recerca aplicada a les emergències.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT10 : Compromís ètic.
 • CT2 : Treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Lideratge.
 • CT5 : Capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT8 : Motivació per la qualitat.
 • CT9 : Raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Identificar preguintas de investigación de relevancia para el ámbito de las emergencias sanitarias.

Comprender el proceso de investigación y discutir las principales ventajas y limitaciones de los principales diseños de investigación.

Valorar críticamente artículos y diseños de investigación.

Diferenciar la metodología cualitativa y cuantitativa.

Saber plantear un estudio de investigación.

Conocer las principales fuentes de financiación de estudios.

Proponer proyectos de investigación nacionales e internacionales poniendo en práctica los conocimientos sobre metodología de la investigación y práctica basada en la evidencia, en el ámbito de las emergencias y catástrofes

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35901
Professor/a responsable:
ESCRIBANO CUBAS, SILVIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix