Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORGANITZACIÓ, LEGISLACIÓ, GESTIÓ I ÈTICA EN L'ASSISTÈNCIA EN LES EMERGÈNCIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 La formación específica de SAMU hasta la actualidad se fundamenta en el nuevo modelo de asistencia urgente extrahospitalaria de la Comunidad Valenciana, cuyos antecedentes normativos son el Decreto 122/1984, de 12 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Plan de Formación y Coordinación de Urgencias y en la Ley 14/1986 General de Sanidad, Plan Director del Sistema de Atención Sanitaria Urgente de la Comunidad Valenciana, así como en otras normas de desarrollo posterior.. 

Desde la implantación de los primeros servicios CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) y SAMU (Servicio de Asistencia Médica Urgente)  hasta alcanzar su actual grado de desarrollo, ha sido necesario impulsar la reforma del modelo tradicional de los servicios de urgencias extrahospitalarias y realizar un importante esfuerzo organizativo, negociador y presupuestario que permitiese dotar a la población de una cobertura sanitaria, moderna, eficaz y coordinada que ha alcanzado su actual grado de desarrollo en cuanto a los servicios CICU y SAMU. 

La organización y desarrollo de la cooperación y ayuda humanitaria en las emergencias y las catástrofes tanto nacionales como internacionales es actualmente una necesidad social que permite el apoyo en las situaciones de desastres y que por alguna razón el contexto donde se desarrolla no puede cubrir y proteger a la comunidad. Es una parte importante de nuestra asignatura.

 

Especificamente en esta asignatura el alumnado aprende a contextualizar los servicios nacionales e internacionales y saber como es su organización y recursos, asi como, la metodología de trabajo de los equipos de alto rendimiento en las emergencias y su relación con los servicios de urgencias. Especialmente se desarrollaran casos sobre cuestiones éticas, liderazgo, calidad, comunicación etc..... Se expondran  situaciones especificas relacionas con el equipo Español de Cooperación Internacional para su analisis y discusión. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG6 : Actitud en el treball, amb una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CG8 : Capacitat de gestió en els diversos nivells i lideratge: equip, unitats i serveis.
 • CG9 : Aplicació de la legislació vigent en l'assistència sanitària tant prehospitalària com hospitalària.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ús d'estratègies i habilitats per a identificar la fisiopatologia en el transport que afecta els pacients assistits, valorant el mitjà de transport i els seus efectes.
 • CE19 : Capacitat per a la gestió de serveis d'emergències hospitalaris i prehospitalaris.
 • CE2 : Aplicació i foment dels mètodes de prevenció de riscos laborals en l'àmbit exterior als serveis hospitalaris.
 • CE3 : Identificació, integració i col·laboració per al funcionament correcte de les centrals de coordinació d'urgències.
 • CE4 : Ús d'una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5 : Coneixement dels principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.
 • CE6 : Projecció dels plans de qualitat en els processos assistencials en l'emergència.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT10 : Compromís ètic.
 • CT2 : Treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3 : Lideratge.
 • CT4 : Habilitats en comunicació.
 • CT5 : Capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT7 : Capacitat de prioritzar.
 • CT8 : Motivació per la qualitat.
 • CT9 : Raonament crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Conocer  y analizar a través de la herramienta  DAFO la organización sanitaria en el entorno de las emergencias hospitalarias y prehospitalarias Nacionales e Internacionales.

- Generar un debate on line a partir de los testimonios de expertos implicados en distintos aspectos de las emergencias: Testimonio de un participante en Catástrofes, Testimonio de un/una Militar de UME, Testimonio de un/una Cooperante Internacional, Testimonio de experiencias éticas, etc, Testimonio de un/una paciente o familiar  

-Conocer y comprender In situ, la organización de la asitencia sanitaria desde la central de coordinación. Visitar y reconocer el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias). Valorar y asignar recursos en cada emergencia. 

 - Profundizar en el proceso de humanización y la ética en las Urgencias y Emergencias. Resolver y simular casos que nos permitan tomar conciencia sobre: la toma de decisiones, liderazgo y trabajo en equipo, Conflicto de opiniones, Dignidad ante el final de la vida, Situaciones de triaje.

- Iniciar la comunicación del equipo de salud ante la gestión en la donación de organos. Que hacer en primer lugar

- Conocer los aspectos básicos de la cooperación y la ayuda humanitaria en las emergencias en contextos nacionales e internacionales. Reconocer los ODS (objetivos del desarrollo sostenible) y los aspectos transversales en emergencias y catástrofes (genero, diversidad funcional,ancianos, infancia)

- Conocer e implementar la historia clínica. Transferencia con otras unidades asistenciales. Seguridad del paciente

 - Conocer e implementar las habilidades no tecnicas en las emergencias CRM (Crisis Resource Management): toma de decisiones, comunicación, roles, trabajo en equipo

 

 

Dades generals

Codi: 35900
Professor/a responsable:
SANJUAN QUILES, ANGELA
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,28
Crèdits pràctics: 0,32
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix