Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÉCNIQUES D' IDENTIFICACIÓ: ACÚSTICA, IMATGE I LINGÜÍSTICA FORENSE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Técnicas de Identificación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense es una signatura de naturaleza interdisciplinar en la que se ofrece al discente la oportunidad de instruirse en las técnicas para la identificación del autor en textos escritos, las técnicas para la autenticación de grabaciones, el reconocimiento y la identificación de hablantes, y las técnicas para el análisis forense de imágenes.

Además de lo anterior, el alumnado podrá adquirir la formación necesaria para poder iniciarse en la realización de pericias relacionadas con las disciplinas forenses citadas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG6 : Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
 • CE15 : Habilitat per a aplicar coneixements de lingüística descriptiva i estilística a la investigació de casos de determinació o atribució de l'autoria de textos escrits.
 • CE16 : Habilitat per a aplicar coneixements de fonètica auditiva i de fonètica acústica a la investigació de casos d'identificació de parlants i la determinació o atribució de l'autoria d'elements probatoris orals.
 • CE2 : Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE8 : Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Conocer los contenidos lingüísticos que se precisan para desarrollar la pericia en lingüística forense.

2. Saber resolver problemas y tomar decisiones.

3. Saber diseñar procedimientos y modelos de análisis adecuados para el estudio del lenguaje probatorio.

4. Saber manejar programas para el análisis automático de textos escritos, y programas estadísticos para el análisis cuantitativo de datos.

5. Saber aplicar conocimientos de lingüística descriptiva a la investigación de casos de determinación o atribución de la autoría de textos escritos.

6. Saber aplicar conocimientos de fonética auditiva y de fonética acústica en el estudio e investigación de casos de identificación de hablantes y de determinación o atribución de la autoría de textos orales.

7. Conocer las técnicas de identificación de locutores y autenticación de grabaciones tanto analógicas como digitales.

8. Conocer la fotografía forense, las fuentes de luz alternativas y las herramientas de tratamiento digital de imágenes.

9. Saber exponer, argumentar, y redactar con propiedad y corrección un informe pericial que incluya un dictamen.

 

 

Dades generals

Codi: 43310
Professor/a responsable:
BLEDA PEREZ, SERGIO
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,5
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix