Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTE FINAL DE CARRERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) del Máster en Arquitectura aparece definido en la actualidad por el anexo de la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 

El PFC debe cumplir: 1) Demostrar la asimilación integrada del conocimiento adquirido a lo largo de la titulación. 2) Acreditar capacidad suficiente para incorporarse con solvencia al ejercicio profesional.

El Proyecto Fin de Carrera se coordina con el resto de las asignaturas del Máster mediante la participación, en tutorías compartidas, de profesores pertenecientes al Área de Proyectos Arquitectónicos con docentes del resto de Áreas de conocimiento implicadas en la docencia del Máster. 

La asignatura de PFC será impartida por grupos de tutela constituidos del siguiente modo:

a. Bloque de Ciudad y Territorio. Participado por las áreas de Proyectos Arquitectónicos y Urbanística y Ordenación del Territorio. El Taller Ciudad y Territorio distribuye su mirada entre lo urbano y lo no urbano como material de investigación, dos categorías de creciente complejidad y que cada vez se presentan más hibridadas. Este taller pretende desvelar el sistema que mutuamente configuran. El PFC que se ofrece deberá constituir tanto la acreditación de una expertización en la investigación urbanística y/o territorial con fundamentación disciplinar, como una experimentación subjetiva y contingente de prácticas proyectuales de transformación de la realidad sobre la que específicamente cada agente propone operar.

b. Bloque de Materia y Energía. Participado por las áreas de Proyectos Arquitectónicos, Construcciones Arquitectónicas, Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras. El Taller de Tecnología tutorizará los trabajos que muestren un claro interés por los aspectos tecnológicos del proyecto arquitectónico, las estructuras, las instalaciones y los sistemas constructivos y su articulación con el hecho arquitectónico como experiencia cultural.

c. Bloque Proyectual. Participado por las áreas de Proyectos Arquitectónicos y Composición Arquitectónica. El Taller de Proyectos ofrece un marco de trabajo para aquellas propuestas que focalicen su interés en la arquitectura como producción cultural contemporánea y su relación transversal con otras disciplinas. En este bloque se inscribirán los alumnos interesados en temáticas como la ecología, las políticas del proyecto, la sociología, la ciencia, la literatura, el cine, la geografía, y cualquier otro campo de la cultura en que se pueda encontrar involucrada la arquitectura.

Cada alumno/a tendrá asignados dos tutores, que pertenecerán a las áreas correspondientes al bloque en el que se desarrolle la tutela. La labor principal de los distintos docentes implicados será la de tutela de los proyectos durante el segundo cuatrimestre. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció.
 • CG2 : Crear projectes arquitectònics que satisfacen les exigències estètiques i tècniques i els requisits dels usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Aptitud i capacitat per a elaborar, presentar i defensar, una vegada obtinguts tots els crèdits de grau i màster, un exercici original, realitzat individualment, davant d'un tribunal universitari que ha de comptar, almenys, amb un professional de reconegut prestigi, proposat per les organitzacions professionals. L'exercici ha de ser un projecte integral d'arquitectura, de naturalesa professional, que sintetitze totes les competències adquirides en la carrera i siga desenvolupat fins al punt que demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació proposades, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Habilitat per al raonament crític, entés com a capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT10 : Habilitat per a explicitar actuacions d'acord amb les motivacions, les opinions i els valors propis, entesa com a capacitat per a crear contextos operatius propis que expliciten les nostres aportacions en el context professional, social i cultural.
 • CT11 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms, entesa com a capacitat de generar processos d'autoaprenentatge al llarg de la vida.
 • CT12 : Capacitat de treball en equip amb responsabilitats compartides, entesa com a capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, recerca i comunicació i s'estableix la participació de cadascun dels integrants.
 • CT13 : Capacitat de treball en equips de caràcter pluridisciplinari i internacional, entesa com a capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximació de cadascun dels membres de l'equip i considerar-ho una oportunitat d'aprenentatge.
 • CT14 : Habilitat per a negociar i resoldre conflictes, entesa com a capacitat per a identificar els compromisos de cadascuna de les parts enfrontades que permeten acords.
 • CT15 : Habilitat per a l'emulació i la Influència inspiracional, entesa com a capacitat per a localitzar en la realitat models personals o socials afins i entendre'ls com una xarxa d'aliats sobre la qual teixir relacions.
 • CT16 : Habilitat per a aportar estímuls intel·lectuals i delegar, entesa com a aptitud per a comprendre les capacitats dels altres i per a utilitzar-les en benefici de l'equip i potenciar els estímuls creatius individuals.
 • CT2 : Habilitat per a l'elaboració de pensament abstracte, entesa com a capacitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.
 • CT6 : Habilitat per a interpretar les diverses cultures i tècniques, entesa com a capacitat per a entendre-les com el substrat imprescindible des del qual actuem.
 • CT7 : Habilitat per a la visió espacial a diferents escales, entesa com a habilitat per a entendre objectes, processos o espais, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
 • CT8 : Habilitat per a integrar les tecnologies de la informació en les eines de treball, entesa com a capacitat per a integrar aquestes tecnologies en els mètodes de treball.
 • CT9 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional, i en el marc de la sostenibilitat com a horitzó de treball compartit.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Con la elaboración del PFC, los estudiantes deberán, al menos parcialemente, demostrar que han APRENDIDO:

 1. A movilizar los afectos y recursos interpersonales en beneficio del conjunto del grupo y de mi propia formación como arquitectx
 2. A articular los objetivos de aprendizaje propuestos por las asignaturas de proyectos arquitectónicos anteriores al PFC
 3. A consolidar un campo de intereses que anticipan la estructura de investigación del porfolio personal
 4. A interpretar la dimensión ética y política del proyecto arquitectónico y a articularla en los propios procesos arquitectónicos 
 5. A abordar el proyecto arquitectónico desde su dimensión ecosistémica, atenta a la diversidad de sus interacciones, multiescalaridad de sus efectos, y multiplicidad de los agentes implicados en sus procesos de producción
 6. A buscar, filtrar y seleccionar informaciones útiles para el proyecto y pertinentes para una agenda global, y conseguir traducirlas a decisiones proyectuales reconocibles 
 7. A emprender de manera coherente metodologías de diseño arquitectónico en su calidad de proceso de ensamblajes heterogéneos (tecnologías, materias, sistemas, energías, culturas, políticas, etc.)
 8. A utilizar el proyecto arquitectónico como laboratorio arriesgado desde donde producir innovaciones, disidencias y divergencias respecto de los saberes canónicos
 9. A ensamblar tecnologías, redes infraestructurales, energías, sistemas constructivos y todo tipo de materialidades en ensayos, prototipos y desarrollos proyectuales sucesivos
 10. A crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.
 11. Un conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas.
 12. Un conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
 13. Un conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
 14. Una capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas.
 15. Una capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
 16. Un conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.
 17. Una comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios.
 18. Un conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos.
 19. Una capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.
 20. Un conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.

 

 

Dades generals

Codi: 35685
Professor/a responsable:
MESA DEL CASTILLO CLAVEL, MIGUEL
Crèdits ECTS: 30,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,00
Càrrega no presencial: 27,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,65
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix