Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APROXIMACIONS CONCEPTUALS AL PROJECTE I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se plantea como un apoyo conceptual para la construcción del marco teórico del Proyecto Final de Máster. Dada la condición del Área de Conocimiento de Composición Árquitectónica, que es integrante del llamado Bloque Proyectual junto con Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo, el criterio general de la asignatura es participar colectivamente en una formación integrada y transversal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Crear projectes arquitectònics que satisfacen les exigències estètiques i tècniques i els requisits dels usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CG3 : Comprendre la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat, en particular pel que fa a l'elaboració de projectes que tinguen en compte els factors socials.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE9 : Aptitud per a intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o plurisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Habilitat per al raonament crític, entés com a capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT10 : Habilitat per a explicitar actuacions d'acord amb les motivacions, les opinions i els valors propis, entesa com a capacitat per a crear contextos operatius propis que expliciten les nostres aportacions en el context professional, social i cultural.
 • CT11 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms, entesa com a capacitat de generar processos d'autoaprenentatge al llarg de la vida.
 • CT14 : Habilitat per a negociar i resoldre conflictes, entesa com a capacitat per a identificar els compromisos de cadascuna de les parts enfrontades que permeten acords.
 • CT15 : Habilitat per a l'emulació i la Influència inspiracional, entesa com a capacitat per a localitzar en la realitat models personals o socials afins i entendre'ls com una xarxa d'aliats sobre la qual teixir relacions.
 • CT16 : Habilitat per a aportar estímuls intel·lectuals i delegar, entesa com a aptitud per a comprendre les capacitats dels altres i per a utilitzar-les en benefici de l'equip i potenciar els estímuls creatius individuals.
 • CT2 : Habilitat per a l'elaboració de pensament abstracte, entesa com a capacitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
 • CT3 : Habilitat per a la recerca i la innovació, enteses com a mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur, a partir de les dades del passat i de les urgències del present.
 • CT4 : Habilitat per a la presa de decisions, entesa com a capacitat per a entendre el caràcter dels contextos on operem, per a prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT5 : Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant d'àmbit acadèmic com professional.
 • CT6 : Habilitat per a interpretar les diverses cultures i tècniques, entesa com a capacitat per a entendre-les com el substrat imprescindible des del qual actuem.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Los objetivos de la asignatura son:

1. Proveer de herramientas teóricas que contribuyan a la construcción conceptual del proceso del proyecto que los y las estudiantes van a desarrollar en el siguiente semestre del Máster.

2. Aportar criterios propios del Área de Composición Arquitectónica en el reconocimiento y gestión crítica de referentes, tanto de la propia disciplina como de otros campos, susceptibles de ser incorporados a los procesos creativos y metodologías de proyecto.

3. Fomentar una mirada crítica hacia el propio trabajo proyectual que ayude a la elaboración del mismo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35670
Professor/a responsable:
PARRA MARTINEZ, JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix