Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VIDEOJOCS PER A DISPOSITIUS MÒBILS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Los videojuegos son uno de los tipos de aplicaciones que más éxito han cosechado en dispositivos móviles. Estas aplicaciones plantean una serie de problemáticas muy distintas de las encontradas en otra clase de aplicaciones. Además, los videojuegos para dispositivos móviles deben diseñarse atendiendo a las características específicas de estos dispositivos, que difieren de las encontradas en otras plataformas para videojuegos.

La asignatura Videojuegos para Dispositivos Móviles se centra en el diseño de videojuegos orientados a dispositivos móviles y en el estudio de las técnicas, patrones, tecnologías y herramientas dirigidas a crear este tipo de aplicaciónes.

Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas "Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles", "Interfaz de usuario en dispositivos móviles", y "Gráficos y multimedia".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG10 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis per a dispositius mòbils, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG11 : Saber dirigir els projectes relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, complint-ne la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de manera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Ser eficient en contextos pluridisciplinaris o internacionals, aportant-hi solucions des del punt de vista de les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements propis.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, els resultats i les conclusions de l'exercici professional a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip, amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Conèixer i aplicar els diversos enfocaments i tecnologies per a generar gràfics i animacions 2D/3D en aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CE9 : Conèixer els fonaments del disseny de videojocs enfocats a dispositius mòbils i ser capaç d'utilitzar llibreries i eines per a desenvolupar aquest tipus de videojocs.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Ser capaz de diseñar videojuegos orientados a dispositivos móviles, atendiendo a criterios de usabilidad y a otras características particulares de estas plataformas.
 • Conocer la arquitectura de un videojuego y los principales patrones de diseño utilizados en este tipo de aplicaciones, así como saber aplicarlos de forma correcta al desarrollo de un videojuego.
 • Conocer diferentes motores y herramientas que faciliten el desarrollo de videojuegos para plataformas móviles, y ser capaz de seleccionar el más adecuado para un proyecto dado.
 • Ser capaz de desarrollar un videojuego móvil 2D multiplataforma que se adapte de forma correcta a diferentes tipos de dispositivos, con diferentes tamaño de pantalla, utilizando para ello el motor Cocos2D.
 • Ser capaz de desarrollar y desplegar un videojuego para dispositivos móviles utilizando el motor Unity 3D, haciendo uso de los componentes que este motor aporta dirigidos a estos dispositivos.
 • Conocer las diferentes plataformas sociales para videojuegos y sus características, así como ser capaz de integrarlas en videojuegos desarrollados con librerías nativas o con motores de terceros.
 • Ser capaz de implementar funcionalidades multijugador en videojuegos para móviles, utilizando las tecnologías que proporciona cada plataforma específica.
 • Ser capaz de diseñar e integrar en un videojuego sistemas sociales de recompensas como marcadores globales y logros, utilizando las principales plataformas sociales para videojuegos.
 • Conocer los diferentes tipos de mandos que podemos utilizar en dispositivos móviles, sus especificaciones, y ser capaz de integrar su uso de forma correcta en un videojuego.
 • Ser capaz de publicar un videojuego y darle difusión a través de los diferentes canales que proporcionan las plataformas móviles y la web.

 

 

Dades generals

Codi: 43288
Professor/a responsable:
LOZANO ORTEGA, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix