Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES PER AL DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS PER A MÒBILS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura pretende servir de introducción al desarrollo de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles, tanto desde el punto de vista de las herramientas y tecnologías de software como de las de redes de comunicaciones.

En el ámbito del desarrollo de software se introducirán los lenguajes de desarrollo y las plataformas software (frameworks, librerías del sistema,...) más comunes en la actualidad: iOS y Android. Se hará una introducción a Objective-C y a Java para Android. También se tomará contacto con los entornos de desarrollo típicos de cada plataforma.

En cuanto al hardware y la tecnología de comunicaciones, se hará una revisión de las principales características de los dispositivos existentes en la actualidad, las tecnologías de conectividad móvil (3G, 4G, Wifi, Bluetooth), los protocolos de comunicación en red (TCP, UDP, SIP) y los servicios de comunicaciones (VoIP y otros).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG10 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis per a dispositius mòbils, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG11 : Saber dirigir els projectes relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, complint-ne la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de manera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Ser eficient en contextos pluridisciplinaris o internacionals, aportant-hi solucions des del punt de vista de les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements propis.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, els resultats i les conclusions de l'exercici professional a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip, amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer les característiques particulars dels dispositius mòbils i la repercussió que tenen en el disseny i desenvolupament d'aplicacions per a aquests dispositius.
 • CE3 : Seleccionar i utilitzar les tecnologies, eines i plataformes més adequades per a desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Adquirir una visión introductoria de las plataformas de desarrollo móvil Android e iOS
 • Aprender las bases del lenguaje Swift
 • Reforzar los conocimientos de Java y contextualizarlos en el ámbito de la plataforma Android
 • Conocer las diferentes arquitecturas, protocolos y servicios de las redes de comunicación móvil

 

 

Dades generals

Codi: 43281
Professor/a responsable:
COLOMINA PARDO, OTTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix