Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TAFONOMIA I ICNOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura incluye dos partes:
1) Conceptos y herramientas básicas en tafonomía. Se introducirán el reconocimiento, descripción e interpretación de los principales caracteres tafonómicos así como los conceptos de concentración esqueletal y tafofacies. La parte teórica se complementará con ejemplos de concentraciones esqueletales y tafofacies relevantes desde el punto de vista paleoambiental.
2) Conceptos y herramientas básicas en icnología. En esta parte de la asignatura se abordarán tanto los problemas relacionados con la clasificación de las pistas fósiles como los de su utilizo como herramienta en la interpretación de paleoambientes. Se empezará entonces con la clasificación de las pistas fósiles más comunes para introducir luego el concepto de icnofacies y sus límites, las principales icnofacies y su significado paleoambiental. Este módulo se terminará ilustrando las aplicaciones de la icnología en estudios de reservorios hídricos y de hidrocarburos.

 

Es conveniente que el alumno posea unos conocimientos básicos de estratigrafía, sedimentología y paleontología general.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip, amb eficiència professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques.
 • CG2 : Ser capaç de realitzar prendre decisions de manera ràpida i eficaç, en situacions professionals o investigadores complexes, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional, en què es desenvolupe l'activitat.
 • CG3 : Ser capaç d'accedir a la informació necessària en l'àmbit específic de la matèria (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir suficient criteri per a interpretar-la i fer-la servir.
 • CG4 : Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.
 • CG5 : Aplicar la ciència des de l'òptica social i econòmica i potenciar la transferència del coneixement a la societat.
 • CG6 : Ser capaç de preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que se'n puguen derivar.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i comprendre en profunditat la naturalesa de la biodiversitat i les relacions ecosistèmiques que té en l'actualitat i ha tingut en el passat.
 • CE10 : Conèixer els principis fonamentals de l'anàlisi de fàcies en sistemes deposicionals continentals, transicionals i marins, i l'ús dels fòssils per a la interpretació paleoambiental del registre estratigràfic.
 • CE12 : Conèixer i entendre en profunditat la geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques i, en particular, del País Valencià, amb un coneixement detallat de les principals fites paleontològiques representades en els jaciments de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
 • CE14 : Conèixer, confegir i utilitzar bases de dades georeferenciades d'elements del registre geològic i paleontològic, a més de programes de representació i anàlisi espacial d'aquests elements.
 • CE15 : Conèixer i entendre les causes del canvi climàtic i els proxies (estudi de diatomees, foraminífers, anells de creixement d'arbres, nuclis de gel, dades del clima actual, etc.) usats per a caracteritzar climes del passat.
 • CE16 : Conèixer i entendre els fonaments de l'ús de microfòssils i macrofòssils, per a caracteritzar dipòsits geològics que continguen recursos com petroli, gas, carbó, torba, etc.
 • CE17 : Conèixer i entendre els fonaments legals de la Unió Europea, l'estat espanyol i les comunitats autònomes espanyoles, pel que fa a la protecció i conservació del patrimoni paleontològic.
 • CE18 : Conèixer les tècniques utilitzades en museística per a gestionar el patrimoni paleontològic i distingir en visites guiades de treball casos d'èxit en l'àmbit de la paleontologia (Dinópolis, Institut Català de Paleontologia, Museu Paleontològic d'Elx).
 • CE19 : Elaborar, de manera clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la paleontologia, per a àmbits oficials o professionals (informes, subvencions, memòries d'impacte patrimonial, projectes de recerca, etc.).
 • CE2 : Conèixer la naturalesa del registre fòssil, en relació amb el procés sedimentari, les fases bioestratinòmiques i fossildiagenètiques del procés i els mecanismes de fossilització.
 • CE20 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a treballs propis de la professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.
 • CE21 : Dur a terme estudis, aplicant les tècniques i els mètodes necessaris per a conservar i gestionar el patrimoni paleontològic.
 • CE22 : Ser capaç de planificar i gestionar els recursos disponibles, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, la prevenció de riscos, la seguretat i la sostenibilitat.
 • CE23 : Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a l'inici del desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la biodiversitat.
 • CE24 : Desenvolupar les habilitats experimentals en l'ús de material i equips de laboratori en paleontologia.
 • CE3 : Conèixer i entendre la paleodiversitat dels éssers vius, les seues relacions ecosistèmiques i la distribució paleogeogràfica dels principals grups d'éssers vius al llarg de la història de la Terra.
 • CE4 : Conèixer i entendre les crisis de diversitat biològica, a més de les causes i conseqüències en el marc de l'actualisme, i extraure'n conclusions aplicables al present.
 • CE5 : Comprendre en profunditat la naturalesa històrica del procés evolutiu, pel que fa a la irrepetibilitat i contingència i als aspectes vinculats al compliment de lleis de la naturalesa de tota índole i, per tant, de necessitat.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els esdeveniments biològics del passat, a més de les zonacions, en el temps i en l'espai, de les biotes, per tal d'establir la posició estratigràfica relativa de les roques sedimentàries de zones geogràfiques diverses.
 • CE7 : Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les divisions de l'escala de temps geològic i les escales bioestratigràfiques construïdes a partir de diversos grups de biotes del registre fòssil.
 • CE9 : Conèixer la naturalesa del registre estratigràfic, les discontinuïtats, els cicles i esdeveniments, els diversos tipus de conques sedimentàries, els factors que controlen el rebliment, les geometries tridimensionals resultants i les correlacions estratigràfiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Saber aplicar aquests coneixements al món professional i contribuir així al desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB8 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2 : Ser capaç de valorar la necessitat de completar la formació científica, històrica, lingüística, informàtica, literària, ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos, fent activitats complementàries i autoavaluant l'aportació que aquestes activitats comporten a la formació integral.
 • CT3 : Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat de l'aprenentatge propi.
 • CT4 : Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals i el patrimoni natural i cultural.
 • CT5 : Ser capaç de comunicar i divulgar idees científiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Reconéixer els principals caràcters tafonòmics en el camp i aprendre a relacionar-los amb els processos biològics, físics i químics que els han generat. Utilitzar els principals caràcters tafonòmics per a deduir paràmetres paleoambientals. Reconéixer i definir concentracions esqueletals i tafofàcies en una sèrie estratigràfica. Reconéixer els caràcters diagnòstics d'una pista fòssil i aprendre a classificar-les. Aprendre a reconéixer les pistes fòssils més comunes en el camp. Fer servir els conceptes d'icnoassociació i icnofàcies. Aprendre a reconéixer i definir icnoassociacions i icnofàcies en el camp i saber interpretar-ne el significat paleoecològic. Integrar les informacions icnològiques i tafonòmiques amb les sedimentàries per a reconstruir models paleoambientals i paràmetres paleoecològics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Al finalizar la asignatura los alumnos sabrán manejar la bibliografía básica de referencia y tendrán las competencias necesarias para utilizar herramientas de tipo tafonómico e icnológico en la caracterización e interpretación de depósitos marinos. Se considera de fundamental importancia que en el trabajo de campo y laboratorio el alumno aprenda a integrar los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas para llegar a una correcta resolución de los problemas propuestos.

 

 

Dades generals

Codi: 38352
Professor/a responsable:
GIANNETTI, ALICE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,36
Crèdits pràctics: 0,84
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,36
  Crèdits pràctics: 0,84
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix