Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ASPECTES BÀSICS I CLÍNICS DEL SISTEMA IMMUNITARI. LA SEUA IMPLICACIÓ EN LA FISIOLOGIA I LA PATOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Es conocida la implicación que los distintos compartimentos del sistema inmunitario tienen en el mantenimiento de la fisiología ocular y en la aparición de enfermedades oculares. Es evidente que aquellos alumnos que finalmente decidan cursar el presente máster, en su mayoría alumnos procedentes de las titulaciones de Licenciatura y Grado en Óptica y Optometría, deberán conocer por un lado los mecanismos básicos inmunológicos generales responsables de la homeostasis ocular, probablemente derivada de su situación de “privilegio inmunológico”, y por otro lado saber cómo se modifican esos mecanismos para dar lugar a aquellas patologías oculares de causa inmunológica más habituales, como son las que aparecen en el contexto de las llamadas enfermedades autoinflamatorias y/o autoinmunes. Además de familiarizarse con estas patologías desde el punto de vista del diagnóstico, deberán conocer también aspectos clínicos y terapéuticos básicos de las mismas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG8 : Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE41 : Conèixer i entendre els mecanismes immunològics bàsics responsables de l'homeòstasi ocular i de la ruptura d'aquesta.
 • CE42 : Conèixer aspectes bàsics de diagnosi, pronòstic i teràpia de les principals malalties oculars de base autoinflamatòria o autoimmune.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer y entender la relación del sistema inmunitario con la homeostasis ocular, especialmente dentro del campo de la clínica y del diagnóstico.
- Conocer con detalle las principales enfermedades que surgen de una respuesta inmunológica aberrante o anormal, ya sea cuantitativa, cualitativa o funcional.
- Conocer con detalle y entender los principales mecanismos inmunológicos, tanto celulares como moleculares, causantes de lesión tisular y/o enfermedad.
- Saber orientar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre inmunopatogenia, en el reconocimiento de las principales enfermedades autoinflamatorias/autoinmunes oculares.
- Adquirir los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para el manejo de alguna de las principales técnicas inmunológicas y aparatos, que se utilizan en la rutina de un Laboratorio de Inmunología para el diagnóstico clínico y monitorización de enfermedades.
- Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de discusión y exposición de los mismos.

 

 

Dades generals

Codi: 37920
Professor/a responsable:
MARTINEZ PEINADO, PASCUAL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: IMMUNOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix