Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVANÇOS EN INFLAMACIÓ OCULAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura pretende profundizar en los conocimientos etiopatogénicos, fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos de los procesos inflamatorios de las distintas estructuras del sistema visual, ampliando los ya adquiridos por el alumno durante los estudios del Grado. No supone un mero repaso de los conocimientos adquiridos en una parte del programa de las asignaturas de Patología del Sistema Visual y de Patología Ocular Clínica, impartidas durante los estudios del Grado de Óptica y Optometría, sino una ampliación de la materia, abarcando aspectos inéditos para el alumno.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE43 : Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat d'enviar els pacients a l'oftalmòleg perquè els estudie i tracte.
 • CE44 : Conèixer les manifestacions de les malalties sistémiques a nivell ocular.
 • CE45 : Realitzar diagnòstic de sospita i diferencial de les diverses malalties inflamatòries oculars.
 • CE46 : Conèixer els fàrmacs antiinflamatoris utilitzats en el tractament de les inflamacions oculars.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Profundizar en los conocimientos sobre los mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos de los procesos inflamatorios tanto sistémicos como aquéllos específicos de las distintas estructuras del globo ocular y de sus anejos.
2. Describir los diferentes modelos experimentales, “in vivo” e “in vitro”, utilizados en la investigación de la patogenia, fisiopatología y terapéutica farmacológica de la inflamación de las distintas estructuras del globo ocular y de sus anejos.
3. Realizar el diagnóstico diferencial de los distintos procesos inflamatorios oculares a partir de los datos clínicos y las pruebas complementarias pertinentes.
4. Describir las manifestaciones clínicas oculares que aparecen en el cuadro clínico de las enfermedades sistémicas inflamatorias.
5. Ampliar y actualizar los conocimientos sobre la Terapéutica de los procesos inflamatorios sistémicos y oculares.

 

 

Dades generals

Codi: 37917
Professor/a responsable:
BELLOT BERNABE, JUAN LORENZO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix