Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
REHABILITACIÓ VISUAL AVANÇADA I PLEÒPTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Rehabilituación visual avanzada y pleóptica se imparte en el segunde semestre del máster.

Esta asignatura es un pilar importante en la especialización del óptico-optometrista pues permite profundizar en los nuevos avances sobre la terapia visual de distintas anomalías de la visión binocular. Se le instruirá al alumno para la interpretación correcta de los resultados del examen optométrico, la elección de un programa de terapia visual individualizado para cada caso, así como todos los criterios actuales sobre los problemas binoculares no estrábicos y estrábicos. Asimismo se formará al estudiante en el uso de nuevas técnicas diagnósticas relacionadas con la visión binocular, como es la videoculografía. Además de esto, la asignatura proporcionará al estudiante las bases necesarias para la realización de la pleóptica, complementando su especialización con conocimientos sobre rehabilitación visual en ambliopía y diferentes problemas oculomotores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE12 : Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE14 : Estructurar l'examen visual a les peculiaritats de cada cas clínic.
 • CE15 : Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE17 : Desenvolupar programes d'entrenament i teràpia visual i aplicar-los a la millora de les capacitats visuals.
 • CE19 : Conèixer sistemes de prevenció i detecció d'anomalies visuals.
 • CE20 : Resoldre els casos d'intolerància o fracàs de les prescripcions o els tractaments visuals.
 • CE23 : Utilitzar els diversos mètodes d'exploració visual.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo general de la asignatura es profundizar en los últimos avances y la evidencia científica sobre el manejo de las distintas disfunciones la visión binocular: anomalías acomodativas, binoculares no estrábicas y estrábicas.

Los objetivos específicos de la asignatura son:

 • Conocer la evidencia científica sobre la prevalencia y criterios diagnósticos de las anomalías acomodativas y binoculares no estrábicas.
 • Conocer la evidencia científica sobre la eficacia de programas de terapia visual para el tratamiento de las anomalías acomodativas y binoculares no estrábicas.
 • Conocer y saber utilizar en la práctica clínica las diferentes opciones y técnicas de terapia visual existentes para las anomalías acomodativas y binoculares no estrábicas.
 • Conocer los últimos avances en el manejo de las disfunciones binoculares estrábicas.
 • Conocer las opciones existentes y limitaciones de la terapia visual en el ámbito de las anomalías binoculares estrábicas.
 • Conocer los fundamentos de la pleóptica y saber desarrollarla en la práctica clínica.
 • Conocer los últimos avances en el manejo de la ambliopía.

 

 

Dades generals

Codi: 37915
Professor/a responsable:
CACHO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,56
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,56
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix