Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
REHABILITACIÓ VISUAL AVANÇADA I PLEÒPTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

El contenido de esta asignatura versa sobre los nuevos avances en terapia visual, así como las bases necesarias para la realización de pleóptica. Se le instruirá al alumno para la interpretación correcta de los resultados del examen optométrico, la elección de un programa de terapia visual individualizado para cada caso, el manejo de la terapia visual guiada por ordenador, así como los criterios de remisión para problemas binoculares para cirugía. El alumno aprenderá las peculiaridades de la cirugía del estrabismo y será instruido sobre el uso de nuevas técnicas diagnósticas, como es la videoculografía. A su vez, se completará con conocimientos sobre rehabilitación visual en ambliopía, problemas oculomotores de base neurológica y nistagmus.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE12 : Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE14 : Estructurar l'examen visual a les peculiaritats de cada cas clínic.
 • CE15 : Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE17 : Desenvolupar programes d'entrenament i teràpia visual i aplicar-los a la millora de les capacitats visuals.
 • CE19 : Conèixer sistemes de prevenció i detecció d'anomalies visuals.
 • CE20 : Resoldre els casos d'intolerància o fracàs de les prescripcions o els tractaments visuals.
 • CE23 : Utilitzar els diversos mètodes d'exploració visual.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Conocer la evidencia científica existente hasta la fecha sobre los criterios diagnósticos de anomalías binoculares no estrábicas y acomodativas
2. Conocer la evidencia científica existente hasta le fecha sobre la eficacia de programas de terapia visual para el tratamiento de anomalías binoculares no estrábicas y acomodativas
3. Conocer y saber utilizar en la práctica clínica las nuevas herramientas informáticas existentes para el diagnóstico y desarrollo de terapia visual
4. Conocer y saber utilizar en la práctica clínica la video-oculografía
5. Conocer las limitaciones y las opciones existentes en terapia visual en el ámbito de las anomalías binoculares estrábicas
6. Conocer las diferentes técnicas quirúrgicas existentes para la corrección del estrabismo
7. Conocer los fundamentos de la pleóptica y saber desarrollarla en la práctica clínica
8. Conocer los últimos avances en el manejo de la ambliopía
9. Conocer y saber aplicar programas de terapia visual en el ámbito de problemas neurológicos y en el ámbito del nistagmus

 

 

Dades generals

Codi: 37915
Professor/a responsable:
PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,56
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,56
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix