Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Amb aquesta assignatura es persegueix dotar a l'alumne de les tècniques de quantificació d'utilitat per al desenvolupament i comprensió d'altres matèries del màster, crear en l'alumne les aptituds i habilitats per a afrontar de manera crítica, reflexiva i científica el volum d'informació quantitativa i situacions d'incertesa del seu àmbit de treball, i oferir un suport metodològic perquè l'alumne escometa els nous avanços científics. L'assignatura recorre els principals procediments estadístics, des de la revisió d'eines descriptives fins als fonaments i aplicació de tècniques d'inferència estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Saber reconèixer, en els problemes reals de l'àmbit professional, un problema estadístic ben definit, elaborant hipòtesi i models contrastables mitjançant les tècniques d'anàlisis més adequades.
 • CE2 : Conèixer els principis i les aplicacions de les principals eines de la inferència estadística en les ciències de la salut.
 • CE3 : Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE4 : Disseny i execució de la recerca, d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE7 : Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de dades. Saber analitzar i interpretar-ne els resultats.
 • CE8 : Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Reconéixer les situacions en les quals es planteja un problema estadístic.
- Crear i gestionar bases de dades sanitàries.
- Aplicar les tècniques de resum de la informació adequades a les dades disponibles.
- Reconéixer les situacions d'incertesa i utilitzar la mesura de probabilitat i els models de probabilitat associats en cada cas.
- Dissenyar i planificar una investigació.
- Seleccionar i aplicar la tècnica adequada per a l'anàlisi de dades en funció dels objectius de la investigació i la informació disponible.
- Utilitzar programes d'anàlisis de dades.
- Interpretar i difondre els resultats.

 

 

Dades generals

Codi: 37912
Professor/a responsable:
MONCHO VASALLO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix