Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTACTOLOGIA AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

El contenido de esta asignatura versa sobre los últimos avances en materiales y técnicas de adaptación de lentes de contacto. Se le instruirá al alumno para el manejo de los últimos avances en ortoqueratología. A su vez, se estudiarán los diversos diseños y materiales específicos existentes para geometrías corneales de elevada complejidad. A su vez, se estudiarán las opciones contactológicas existentes actualmente para la compensación de defectos refractivos con lentes esclerales. Por último, se describirán las características del uso prolongado de lentes de contacto como opción correctora de defectos refractivos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13 : Capacitat de creativitat.
 • CG14 : Motivació per la qualitat.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5 : Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6 : Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7 : Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE12 : Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE14 : Estructurar l'examen visual a les peculiaritats de cada cas clínic.
 • CE15 : Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE17 : Desenvolupar programes d'entrenament i teràpia visual i aplicar-los a la millora de les capacitats visuals.
 • CE19 : Conèixer sistemes de prevenció i detecció d'anomalies visuals.
 • CE20 : Resoldre els casos d'intolerància o fracàs de les prescripcions o els tractaments visuals.
 • CE23 : Utilitzar els diversos mètodes d'exploració visual.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1.- Conocer el concepto de lente escleral y los diseños existentes actualmente
2.- Conocer las técnicas de adaptación de lentes esclerales y saber aplicarlas a la práctica clínica
3.- Conocer los últimos avances en diseños y guías de adaptación de lentes de contacto en córneas con características geométricas y fisiológicas especiales, tales como tras queratoplastia o en queratocono avanzado
4.- Conocer y saber aplicar en la práctica clínica la técnica de la ortoqueratología para la corrección de la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia
5.- Conocer los últimos avances en diseños y guías de adaptación de lentes de contacto para la compensación de la presbicia
6.- Conocer el concepto de uso prolongado y las lentes existentes actualmente en el mercado para tal fin
7.- Conocer y saber desarrollar en la práctica clínica el protocolo de adaptación y seguimiento de lentes de contacto de uso prolongado

 

 

Dades generals

Codi: 37904
Professor/a responsable:
PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,56
Crèdits pràctics: 0,64
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,56
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix