Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Una de las tareas a la que un investigador dedica la mayor parte de su actividad es, independientemente de la disciplina, la comunicación. Desde la recuperación, lectura y asimilación de la información circulante sobre su área o tema de trabajo hasta la comunicación de sus conocimientos en forma de publicaciones, conferencias, contactos informales o la propia enseñanza, las tareas de comunicación aparecen como una “institución básica de la ciencia”, tal y como la define John Zimman. La importancia de la comunicación científica hace necesario el estudio formal de la estructura, los instrumentos y las técnicas asociadas a la misma así como conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los instrumentos de comunicación y recuperación de la información.

La asignatura "Documentación Científica en Ciencias de la visión" forma parte del bloque de materias obligatorias del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual. Se imparte en el primer semestre del curso académico y tiene un carácter pluridisciplinar. Como asignatura de un programa de especialización su intención es claramente finalista, dotando al alumno de destrezas básicas y avanzadas en el manejo de los instrumentos de comunicación y recuperación de la información.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11 : Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12 : Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG15 : Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16 : Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17 : Capacitat per a mostrar informació de manera clara.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG4 : Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG9 : Capacitat de raonament i extracció de conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.
 • CE8 : Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

 • Conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los instrumentos de comunicación científica y recuperación de la información.
 • Proporcionar los conocimientos adecuados referentes a las tipologías de fuentes y recursos de información, al proceso de indización de documentos y a cómo se organiza y recupera la información.
 • Familiarizarse con las distintas técnicas de búsqueda y recuperación de la información.
 • Conocer las principales fuentes de información y herramientas de búsqueda de la información en Optometría y Ciencias de la Visión
 • Capacitar para la realización de estrategias de búsqueda, localización, identificación y recuperación de la información relacionada con las ciencias de la visión.

 

 

Dades generals

Codi: 37902
Professor/a responsable:
DOMENECH AMIGOT, BEGOÑA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix