Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES COMPUTACIONALS EN ENGINYERIA QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se imparte en el segundo semestre del primer curso y pertenece al módulo de Ingeniería de Procesos y Producto. Complementa a las asignaturas obligatorias del Máster en Ingeniería Química facilitando el diseño de los equipos y sistemas que por su tamaño y complejidad exigen el desarrollo de métodos y un uso eficiente del software, así como el uso de las tecnologías informáticas más novedosas (como “Machine Learning”), y que son las responsables de la trasformación digital que está desarrollándose en la industria de procesos químicos (la cuarta revolución industrial, denominada INDUSTRIA 4.0). Ante estos avances tecnológicos, cada vez más radicales (cambio exponencial de la tecnología), esta asignatura persigue que los estudiantes dominen herramientas informáticas imprescindibles para los retos futuros de la ingeniería química: sistemas de energía, sostenibilidad, intensificación de procesos, fabricación inteligente, diseño de materiales, biología de sistemas o toma de decisiones en tiempo real. Estas herramientas también se convertirán en fundamentales para el desarrollo de su trabajo de fin de Máster. Asimismo, esta asignatura permite abordar, desde el punto de vista de modelado, simulación y optimización, los problemas con los que se podría enfrentar un futuro estudiante de doctorado en Ingeniería Química.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE10 : Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmica, energètica o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.
 • CE6 : Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal·lacions per a la gestió integral de subministraments i residus sòlids, líquids i gasosos en les indústries, amb capacitat d'avaluació dels impactes i riscos.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer el manejo de las herramientas informáticas más novedosas y eficaces que capaciten al futuro Ingeniero Químico para afrontar la cuarta revolución industrial (INDUSTRIA 4.0) que tiene como fin la automatización total y optimización de los procesos industriales. Dentro de este nuevo modelo industrial, el alumno trabajará con tecnologías para el análisis de datos (“Machine Learning”) con el objetivo de identificar patrones e interdependencias y así, encontrar ineficiencias en el proceso e incluso predecir eventos futuros. Asimismo, se pretende que el alumno que desee continuar con los estudios de doctorado en Ingeniería Química domine las herramientas informáticas para la resolución de los sistemas que aparecen en las áreas de investigación propias de la Ingeniería Química.

 

 

Dades generals

Codi: 43271
Professor/a responsable:
RUIZ FEMENIA, JOSE RUBEN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix