Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA CULTURA MATERIAL DE LA CIENCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Màster en Història de la ciència i comunicació científica forma investigadors en història de la ciència amb habilitats en la comunicació científica i als comunicadors i investigadors en comunicació de la ciència amb sòlids coneixements en els temes, mètodes i tècniques de la investigació històrica. Té dues especialitats, una acadèmica, que s'orienta cap al doctorat i a la investigació, i una altra professional, encaminada al treball en museus i mitjans de comunicació científica.Se s'imparteix de manera semipresencial aprofitant els recursos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Per tractar-se d'un màster interuniversitari, la informació completa sobre aquesta assignatura es pot trobar al web del màster, en la següent adreça: http://www.historia-ciencia-comunicacion.org

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Identificar les principals fonts d'informació relacionades amb la comunicació científica, a més d'altres eines de recuperació d'informació, com ara els principals repertoris bibliogràfics i bases de dades.
 • CG6 : Conèixer les diverses formes de popularització de la ciència.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Discutir i valorar les perspectives, les controvèrsies i els mètodes de treball de les principals línies de la recerca en l'àrea de la informació i la comunicació social de la ciència.
 • CE14 : Conèixer i utilitzar amb destresa les principals fonts d'informació relacionades amb la història de la ciència, la medicina i la tecnologia, a més de les eines de recuperació d'aquesta informació (repertoris bibliogràfics i bases de dades).
 • CE16 : Conèixer les tendències museològiques actuals i els problemes relacionats amb l'elaboració d'exposicions relacionades amb la medicina, la ciència i la tecnologia.
 • CE2 : Comprendre les diverses tasques comunicatives i informatives destinades a concebre, articular i dirigir tot tipus de productes en qualsevol suport tècnic, mitjà, sistema o àmbit en l'àrea de la comunicació científica.
 • CE5 : Conèixer i analitzar críticament els processos de divulgació de la ciència, considerant-ne els diversos protagonistes, contextos, mitjans, pràctiques, finalitats i resultats.
 • CE7 : Identificar i analitzar críticament textos de divulgació de la ciència en les diverses modalitats que presenten.
 • CE8 : Identificar els principals trets de la cultura material de la ciència, la medicina i la tecnologia.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Noció de cultura material de la ciència i patrimoni científic, mèdic i industrial. Història dels instruments científics, tendències principals en museus de la ciència i gestió del patrimoni científic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Por tratarse de un máster interuniversitario, la información completa sobre esta asignatura se puede encontrar en la web del máster, en la siguiente dirección: http://www.historia-ciencia-comunicacion.org

 

 

Dades generals

Codi: 44205
Professor/a responsable:
GARCIA BELMAR, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,75
Crèdits pràctics: 1,05
Càrrega no presencial: 4,20

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,75
  Crèdits pràctics: 1,05
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix