Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEMINARIS DEPARTAMENTALS I PRÀCTIQUES EXTERNES EN SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Que los estudiantes adquieran la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de los problemas y necesidades de salud de la población.
Que los estudiantes adquieran la habilidad para el desarrollo y mantenimiento de aprendizaje autónomo y formación continua.
Que los estudiantes sepan para formular una hipótesis, diseñar y desarrollar un proyecto de investigación en Salud Pública.
Que los estudiantes posean la habilidad comunicar de forma oral como escrita las conclusiones a públicos especializados o no especializados.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG3 : Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir aprenentatge autònom i formació contínua.
 • CG6 : Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Revisar i interpretar les proves científiques disponibles sobre actuacions en salut pública.
 • CE19 : Utilitzar la legislació bàsica, des del punt de vista de la relació d'aquesta amb la salut pública.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE5 : Identificar les característiques i l'ordenació del sistema de salut pública autonòmic, estatal i internacional, i dels sistemes sanitaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar coneixements i habilitats sobre la importància dels problemes principals de la salut pública, particularment els emergents, i els seus resultats.
 • Adquirir habilitats en l'elaboració de preguntes i participació en debats sobre temes de salut pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir conocimientos sobre la importancia de los problemas principales de la salud pública, particularmente los emergentes, y sus resultados
Adquirir habilidades en la elaboración de preguntas y participación en debates sobre temas de salud pública
Conocer las diferentes actividades y utilidades de las actividades de Salud Publica en diferentes ámbitos profesionales

 

 

Dades generals

Codi: 12361
Professor/a responsable:
ALVAREZ-DARDET DIAZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2

Estudis en què s'imparteix