Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo general de la asignatura es que los estudiantes comprendan y conozcan la utilidad de la estadística y la demografía en la investigación en Salud Pública. Que adquieran conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de crear, depurar, gestionar, analizar e interpretados resultados procedentes de datos de investigación en salud pública.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2 : Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG3 : Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir aprenentatge autònom i formació contínua.
 • CG4 : Tenir la capacitat de treballar en equip i amb la població en la resolució de problemes de salut de la comunitat.
 • CG5 : Saber formular una hipòtesi i dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en salut pública.
 • CG6 : Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE16 : Construir i interpretar els diversos indicadors demogràfics, a partir de les fonts de dades disponibles i el paper dels factors demogràfics en les dinàmiques de salut.
 • CE3 : Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE7 : Planificar un estudi aplicant els fonaments i mètodes de la recerca en salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Contextualitzar i definir l'estadística en l'àmbit de la salut pública.
 • Identificar els tipus de variables i d'anàlisi concreta per a aconseguir els objectius de la recerca en salut pública.
 • Proporcionar destreses i capacitats de creació de bases de dades i gestió de la informació recollida en projectes de recerca en l'àmbit de la salut pública.
 • Desenvolupar capacitats per a aplicar tècniques d'anàlisi estadística.
 • Despertar el raonament crític per a valorar l'anàlisi més adequada a cada situació i interpretar correctament els resultats de les anàlisis estadístiques i presentar-los de manera clara, concisa i lògica.
 • Ser capaç d'analitzar i sintetitzar la informació resultant d'anàlisis estadístiques i extraure'n les conclusions més rellevants i pertinents.
 • Adquirir habilitats en l'ús de paquets estadístics com SPSS, R i R-Commander.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competencias Generales
• Que los estudiantes adquieran la capacidad de búsqueda documental, análisis y síntesis de la información, y redacción de los informes necesarios para el ejercicio de las funciones de Salud Pública.
• Que los estudiantes posean la habilidad comunicar de forma oral como escrita las conclusiones a públicos especializados o no especializados.

Competencias Específicas
• Aplicar los fundamentos de los métodos estadísticos, epidemiológicos y cualitativos aplicados a problemas y necesidades de salud.
• Planificar un estudio aplicando los fundamentos y métodos de la investigación en salud Pública.
• Analizar los datos de estudios poblacionales en salud pública.
• Construir e interpretar los diferentes indicadores demográficos a partir de las fuentes de datos disponibles y el papel de los factores demográficos en las dinámicas de salud.

Objetivos (resultados de aprendizaje)
• Contextualizar y definir la estadística en el ámbito de la salud pública.
• Reconocer la importancia de la estadística y la demografía en el ámbito de la salud pública.
• Desarrollar habilidades de comunicación.
• Aprender a trabajar en equipos multidisciplinares.
• Identificar el tipo de variables y el tipo de análisis concreto para alcanzar los objetivos de un proyecto de investigación en el ámbito de la salud pública.
• Proporcionar destrezas y capacidades para la creación de bases de datos y gestión de la información recogida en proyectos de investigación en el ámbito de la salud pública.
• Desarrollar capacidades para utilizar métodos científicos y aplicar técnicas de análisis estadístico y demográfico, con objeto de elaborar conclusiones que faciliten la toma de decisiones.
• Capacidad de análisis y síntesis de la información resultante de los análisis estadísticos y demográfico, extrayendo las conclusiones más relevantes y pertinentes.
• Despertar el razonamiento crítico para valorar el análisis más adecuado a cada situación e interpretar correctamente los resultados de los análisis estadísticos y demográficos, y presentarlos de forma clara, concisa y lógica.
• Aprender a trabajar de forma autónoma y con responsabilidad para poder responder satisfactoria a los ejercicios planteados.
• Aprender a gestionar el tiempo para entregar los ejercicios a tiempo.
• Adquirir habilidades en el manejo de paquetes estadísticos.
• Construir e interpretar los diferentes indicadores demográficos a partir de las fuentes de información disponibles.
• Interpretar los factores demográficos que influyen sobre la dinámica de salud.
• Desarrollar estudios poblacionales para la monitorización y planificación en salud pública.

 

 

Dades generals

Codi: 12352
Professor/a responsable:
PEREYRA ZAMORA, PAMELA ELIANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: UNIVERSITAT MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
  Àrea: UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix