Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. Esta asignatura se encuentra situada en el segundo cuatrimestre del plan de estudios. En el caso de cursa la titulacion a tiempo parcial, se encuentra situada en el segundo año.
Durante la realización de las prácticas en empresa, el alumno deberá estar bajo el contrato de un seguro para su protección en caso de cualquier incidente. Para aquellos alumnos menores de 28 años, dicho seguro va intrínseco con la matriculación en el Máster. En cambio, para los alumnos de 28 años o más no va asociado a la matrícula, por lo que deberá seleccionarse en el proceso de matriculación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG10 : Conèixer els riscos relatius a l'emmagatzematge, el transport i l'elevació de càrregues, a més dels aspectes tècnics i organitzatius per al control d'aquests riscos.
 • CG11 : Conèixer la normativa, els riscos i les exigències específiques sobre residus tòxics i perillosos.
 • CG12 : Conèixer la reglamentació específica i les bases tècniques per a analitzar riscos, proposar i supervisar mesures de prevenció i protecció contra incendis.
 • CG13 : Saber fer plans d'emergència i autoprotecció, seleccionant-ne la senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG15 : Saber aplicar plans i programes d'accions formatives i conèixer les tècniques educatives necessàries per a això.
 • CG16 : Conèixer i saber aplicar les tècniques de comunicació, informació i negociació.
 • CG17 : Conèixer l'organització de la prevenció en l'administració i l'empresa.
 • CG18 : Saber aplicar sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals en general i, concretament, en sectors especials.
 • CG19 : Conèixer algunes tècniques afins a la prevenció, com ara la seguretat del producte, els sistemes de gestió de la qualitat, la gestió mediambiental, la seguretat industrial, la prevenció de riscos patrimonials o la seguretat vial.
 • CG2 : Conèixer els sistemes de notificació d'accidents de treball i malalties professionals, a més de la normativa i documentació d'aquests.
 • CG20 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
 • CG3 : Saber realitzar l'anàlisi estadística d'accidents i malalties professionals.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG5 : Saber planificar i dur a terme inspeccions de seguretat.
 • CG6 : Comprendre els conceptes d'accident de treball i de malaltia professional i tenir capacitat per a investigar-los i analitzar i avaluar-ne el risc.
 • CG7 : Adquirir coneixements bàsics de socorrisme, primers auxilis i reanimació cardiopulmonar.
 • CG8 : Conèixer i saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a controlar els riscos i saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús pels treballadors dels equips de treball.
 • CG9 : Saber fer avaluacions de riscos de treballs amb manipulació manual de càrregues i, en particular, d'aquelles que comporten riscos dorsolumbars.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer les singularitats del sector de la construcció i saber identificar i avaluar riscos, determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i instal·lacions i procediments de treball segurs específics.
 • CE10 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents químics i biològics, a més de conèixer els principis bàsics de la toxicologia aplicada als contaminants en l'àmbit laboral.
 • CE11 : Conèixer i saber aplicar les tècniques de ventilació i extracció localitzada i aprendre els fonaments i aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi química en el camp de la higiene industrial.
 • CE12 : Conèixer els principals riscos higiènics emergents i les tècniques d'avaluació i control d'aquests.
 • CE13 : Conèixer els principals riscos higiènics i les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors més representatius del País Valencià: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.
 • CE14 : Conèixer i aplicar coneixements sobre ergonomia i psicosociologia en diferents contextos socioproductius.
 • CE15 : Saber avaluar i adaptar el lloc i les condicions de treball a les característiques de l'operador, a més de conèixer els principis del disseny antropomètric, a fi de poder treballar saludablement i amb els màxims confort, satisfacció i eficàcia.
 • CE16 : Saber establir prescripcions ergonòmiques per a adquirir útils, eines i materials diversos.
 • CE17 : Conèixer les tècniques de control dels aspectes agressius de l'ambient de treball: soroll, il·luminació, ambient tèrmic, vibracions.
 • CE18 : Conèixer els problemes específics dels treballadors i treballadores sensibles (joves, majors, discapacitats, embarassades) i aprofundir en les aptituds i peculiaritats psíquiques i físiques de la gent gran, els discapacitats, les persones en rehabilitació i altres grups interessants.
 • CE19 : Conèixer els diversos factors psicosocials i els mètodes d'intervenció i avaluació dels riscos psicosocials.
 • CE2 : Conèixer els diversos agents que intervenen en el sector de la construcció, a més de les possibles modalitats d'organització de l'activitat preventiva en aquest sector.
 • CE20 : Conèixer i saber avaluar els diversos components de la càrrega de treball física i mental i establir-hi mesures preventives.
 • CE21 : Conèixer les principals tècniques per a avaluar la fatiga i el desconfort en el treball.
 • CE22 : Conèixer i analitzar les interaccions entre el treball i les condicions d'organització d'aquest, a més de les capacitats i necessitats del treballador i la influència que tenen en la salut, el rendiment i la satisfacció en el treball.
 • CE23 : Identificar els factors psicosocials i organitzatius del treball que poden afectar el benestar del treballador i el desenvolupament del treball. Conèixer i ser capaç de proposar solucions per a adequar els factors interns de l'organització laboral i els factors psicosocials i prevenir els riscos de càrrega psíquica i desgast personal dels treballadors.
 • CE24 : Ser capaç d'assessorar les empreses i suggerir-los modificacions, a nivell global, en aspectes que puguen contribuir a millorar les condicions del treball i disminuir els factors de risc psicosocial.
 • CE25 : Ser capaç d'analitzar la importància de les variables personals entre les causes dels accidents laborals i saber proporcionar estratègies d'adaptació personalitzada sobre resolució de conflictes, tècniques per a evitar l'estrès i formació sobre el funcionament intern de l'empresa per a millorar el clima laboral.
 • CE26 : Aplicar les capacitats, les aptituds i els coneixements adquirits, vincular els estudiants a la realitat empresarial i professional, completar i complementar-ne la formació teòrica amb la pràctica.
 • CE27 : Aplicar a la pràctica real en una empresa els coneixements adquirits durant els estudis.
 • CE3 : Conèixer les singularitats en altres sectors de producció i saber identificar i avaluar riscos, determinar i supervisar proteccions col·lectives, equips de protecció individual, seguretat en equips de treball i procediments de treball segurs i normativa legal específics.
 • CE4 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'identificació de perills existents en una activitat o instal·lació industrial, i saber triar i supervisar els dispositius de comandament i de seguretat dels equips de treball.
 • CE5 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats. Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • CE6 : Conèixer els fonaments, la metodologia i la pràctica de la inspecció de seguretat i la investigació d'accidents.
 • CE7 : Conèixer els riscos específics de la maquinària industrial i aprendre a elaborar plecs d'especificacions per a la selecció de màquines segures quant al maneig i manteniment. Conèixer les normes tècniques relacionades amb la seguretat i els sistemes de certificació i control.
 • CE8 : Conèixer mesures d'actuació en cas d'emergència o catàstrofe.
 • CE9 : Conèixer i saber les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber aplicar les capacitats, les aptituds i els coneixements adquirits, vinculant els estudiants a la realitat empresarial i professional, completant i complementant-ne la formació teòrica amb la pràctica.
 • Saber aplicar en la pràctica real d'una empresa els coneixements adquirits en els estudis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

a)Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.

b)Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.

c)Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

d)Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

 

 

Dades generals

Codi: 12318
Professor/a responsable:
VARO GALVAÑ, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08

Estudis en què s'imparteix