Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOSOCIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura supone el desarrollo de los aspectos básicos de la parte de “Psicosociología Aplicada” de la Especialidad “Ergonomía y Psicosociología Aplicada”.

Se abordan los aspectos teóricos, conceptuales y normativos básicos relativos a los riesgos psicosociales en el trabajo y a su prevención, comenzando por presentar distintos modelos teóricos de salud ocupacional desde la perspectiva psicosocial.

Se analizan en detalle las demandas y recursos personales y del ambiente laboral implicados en la salud psicosocial, así como los principales riesgos psicosociales –estrés, burnout, violencia y acoso laboral y sexual, conflicto familia-trabajo y trabajo emocional-.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG5 : Saber planificar i dur a terme inspeccions de seguretat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Conèixer i aplicar coneixements sobre ergonomia i psicosociologia en diferents contextos socioproductius.
 • CE19 : Conèixer els diversos factors psicosocials i els mètodes d'intervenció i avaluació dels riscos psicosocials.
 • CE20 : Conèixer i saber avaluar els diversos components de la càrrega de treball física i mental i establir-hi mesures preventives.
 • CE22 : Conèixer i analitzar les interaccions entre el treball i les condicions d'organització d'aquest, a més de les capacitats i necessitats del treballador i la influència que tenen en la salut, el rendiment i la satisfacció en el treball.
 • CE23 : Identificar els factors psicosocials i organitzatius del treball que poden afectar el benestar del treballador i el desenvolupament del treball. Conèixer i ser capaç de proposar solucions per a adequar els factors interns de l'organització laboral i els factors psicosocials i prevenir els riscos de càrrega psíquica i desgast personal dels treballadors.
 • CE25 : Ser capaç d'analitzar la importància de les variables personals entre les causes dels accidents laborals i saber proporcionar estratègies d'adaptació personalitzada sobre resolució de conflictes, tècniques per a evitar l'estrès i formació sobre el funcionament intern de l'empresa per a millorar el clima laboral.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber identificar els factors psicosocials de risc laboral.
 • Saber explicar els determinants dels factors de risc psicosocial.
 • Conéixer l'impacte negatiu sobre la salut i el benestar dels treballadors dels factors de risc psicosocial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Saber identificar los factores psicosociales de riesgo laboral.
• Saber explicar los determinantes de los factores de riesgo psicosocial.
• Conocer el impacto negativo sobre la salud y el bienestar de los trabajadores de los factores de riesgo psicosocial.

Objetivos específicos:


- Definir el estrés y la salud laboral desde un punto de vista psicosocial, así como el concepto de organización saludable.
- Reconocer el marco jurídico sobre prevención de riesgos laborales de origen psicosocial.
- Conocer los distintos modelos teóricos del estrés laboral y la salud psicosocial en el trabajo.
- Diferenciar las demandas y recursos del ambiente laboral que influyen en la salud ocupacional.
- Comprender los distintos recursos personales que influyen en el estrés y la salud laboral.
- Analizar las características de colectivos especialmente sensibles y prever los riesgos psicosociales asociados.
- Conocer los factores antecedentes del estrés laboral, así como sus consecuencias para la persona, la organización y la sociedad.
- Definir y conocer las características de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual.
- Definir y conocer las características de otros factores de riesgo psicosocial como el conflicto familia-trabajo y el trabajo emocional.

 

 

Dades generals

Codi: 12315
Professor/a responsable:
SURIA MARTINEZ, RAQUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix